BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България"№32, За: Христина Милева, Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74351; 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 209,стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтът на сгради – общинска собственост е инвестиционно намерение на общината, при което с влагане на финансови средства се цели подобряване на комфорта и социалните придобивки на ползвателите следните обекти: 1. Преустройство на част от втори етаж на детски ясли в дневен център за деца с увреждания - Обектът се намира в УПИ ІІ-1108, кв.55 по плана на гр. Свиленград. 2.Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства (ДВХПР) - Обектът се намира в местност «Пъстрогорски път», в землището на гр. Свиленград. 3.Ремонт на лекарски кабинет в ОУ "Любен Каравелов", кв."Кап. П. войвода" - Обектът се намира в УПИ VI, кв.25, кв."Кап. П. войвода", по плана на гр. Свиленград. 4.Ремонт на помещения в ДЯ ”Пролет” - Обектът се намира в УПИ ІІ -1108, кв.55 по плана на гр. Свиленград. 5.Ремонт на Дневен център със седмична грижа (ДЦСГ) - Обектът се намира в УПИ ХХVІ -1545, кв.46, по плана на гр.Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Преустройство на част от втори етаж на детски ясли в дневен център за деца с увреждания - Обектът се намира в УПИ ІІ-1108, кв.55 по плана на гр. Свиленград. 2.Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства (ДВХПР) - Обектът се намира в местност «Пъстрогорски път», в землището на гр. Свиленград. 3.Ремонт на лекарски кабинет в ОУ "Любен Каравелов", кв."Кап. П. войвода" - Обектът се намира в УПИ VI, кв.25, кв."Кап. П. войвода", по плана на гр. Свиленград. 4.Ремонт на помещения в ДЯ ”Пролет” - Обектът се намира в УПИ ІІ -1108, кв.55 по плана на гр. Свиленград. 5.Ремонт на Дневен център със седмична грижа (ДЦСГ) - Обектът се намира в УПИ ХХVІ -1545, кв.46, по плана на гр.Свиленград. Общата максимална стойност на поръчката за всички обекти е 83 166.66 лв. без ДДС или 99 800 лв с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При извършване на СМР по обектите е необходимо: - участникът трябва да има технически ръководител, който да носи отговорност за качество, срок и безопасност и здраве; - участниците трябва да притежават квалифицирана работна ръка и технически персонал за изпълнението на поръчката. - всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя. Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации: 1)български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 2) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или 3)признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2. 4)Да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите; Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС. В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл.20, ал.4, т.2, т.4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2// 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО. Контрол Контролът на обектите ще се упражнява от: •Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта. Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд. •Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея; •Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана •Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; •Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР); Изисквания за опазване на околната среда. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: www.svilengra.bg в раздел "Профил на купувача". Разглеждането на офертите ще се извърши на 11.08.2014г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2014