Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Медицински одит", ул."Св. Георги Софийски " № 3, За: Моника Владимирова, Република България 1606, София, Тел.: 02 8050464, E-mail: mvladimirova@eama.bg, Факс: 02 8050452

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Медицински одит"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eama.bg.

Адрес на профила на купувача: www.eama.bg/index.php/bg/home-bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на един брой фабрично нов високопроходим автомобил".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов високопроходим автомобил, притежаващ минималните технически характеристики и показатели съгласно Приложение 5 "Технически спецификация" (www.eama.bg/index.php/bg/home-bg/obshtestveni-porachki). Прогнозна стойност на обществената поръчка е до 40 000 лева (четиредесет хиляди лева) с ДДС, като същата се явява и максимална стойност за изпълнение на поръчката.Участници посочили ценови оферти, надвишаващи максималната стойност за изпълнение на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. "Св.Георги Софийски" № 3

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, което представи документите, когато те удостоверяват съответствие с изискванията по-долу. 2. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП при подписване на договора. 3. Участниците да предложат на Възложителя един брой фабрично нов високопроходим автомобил, съответстващ на изискванията на Възложителя, които са определени от него в техническата спецификация (Приложение 5 към документацията), посочени в "Профила на купувача". Допустимо е изброените минимални изисквания да бъдат надвишени. 4. Участниците да предоставят копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008, издаден от лице или орган по чл.53.,ал.3 от Закона за обществените поръчки и с обхват "производство" на доставяна стока.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите ще се извърши по критерия "Икономически най - изгодна оферта", въз основа на следните четири показателя и съответните им относителни тегла за определяне на комплексна оценка.1.Предложена цена/в лв. с ДДС/55% (0.55); 2.Срок за доставка /в дни/15% (0.15); 3.Гаранционен срок на автомобила /в години/20% (0.20); 4. Емисии на въглероден диоксид (СО2)/в гр./км./10% (0.10). Максималния брой точки е 10 за всеки един от посочените показатели.Комплексната оценка за всеки участник е сума от оценките получени от четирите показателя. Комплексната оценка се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0.00). Офертата с най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място. В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква най-висока комплексна оценка, печели този, който е получил по-висока оценка за показателя "Предложена цена". В случай, че оценките на показателя "Предложена цена "се окажат еднакви ,то тогава се пристъпва към сравняване на оценките получени за показател "Гаранционен срок на автомобила". В случай, че не може да се направи избор по предходните начини, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. В този случай, членовете на комисията следва да насрочат ден и час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка може да бъде получена всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в Деловодството на Изпълнителна агенция "Медицински одит", гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3 в срок до 05.08.2014 г. или може да бъде свалена от интернет - страницата на Възложителя http:// www.eama.bg в "Профил на купувача".Срок за подаване на оферти - 05.08.2014 г., всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, на адреса на възложителя, лично, чрез упълномощен от участника представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Получените оферти ще бъдат отворени на 06.08.2014 г. в 14:00 ч. в административната сграда на Изпълнителна агенция "Медицински одит", находяща се на адрес: гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3. Офертите се подават в запечатан , непрозрачен плик с ненарушена цялост,надписан с данните на кандидата - име/наименование, постоянен адрес/седалище и адрес на управление, лице за контакт, телефон и е-mail за контакт.Правен статут на офертата.а/Подаване на оферта се счита между ИАМО и кандидатите за безусловно и неотменяемо предложение от страна на съответния кандидат да изпълни поръчката, при посочените в офертата условия;б/Подадената оферта е обвързваща за участника за срока на валидност на офертата.Повече информация ще намерите на интернет сайта на ИА "Медицински одит" в "Профил на купувача" .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2014