Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ,,21-ви септември"№ 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ ,,Христо Ботев'' гр. Балчик''

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

187500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествено и при спазване на технологичните правила за този вид дейност. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:1. Срок за изпълнение с относителна тежест от 10 % точки; 2. Цена за изпълнение с относителна тежест от 50%/точки; 3.Техническо предложение с отоносителна тежест 40 %/точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: - Попълнена съгласно образеца оферта - Приложение 1; - Данни за лицето, което прави предложението- представяне на ЕИК за лицата, вписани в Търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ, удостоверяващ правосубектността на участника; - Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители по чл. 171 от ЗУТ за строителство. - Административни сведения – Приложение 2. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложение 3. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение 4. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение 5. - Техническо предложение в свободен текст, съобразено със КСС на обект : "Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на фискултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ ,,Христо Ботев'' гр. Балчик'', включващо: - 1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - 2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - 3. Организация и подход на изпълнение - 4. Линеен график с приложена диаграма на работната ръка - Списък-декларация за техническото оборудване – свободен текст. - Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8) - Автобиография (Образец № 9), - Валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” - Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти. - Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001, или еквивалентни; - Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон към него, удостоверяващ правоспособност за изпълнение на строежи минимум от пета категория. Чуждестранните лица представят документ, удостоверяващ правото да извършват дейността, съгласно националното си законодателство. - Подписан и подпечатан проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2014