Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ,,21-ви свптември" № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт - ЗОП и Контрол, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставянето на ваучерите ще се извършва за тримесечие по заявка на възложителя, съгласно техническо задание - ваучери, определени по брой и номинал. Общият брой на ваучерите по справка е: от 2лв. - 2594, от 5 лв. - 638, от 10 лв. - 6144, или всичко брой ваучери 9 376 с обща номинална стойност 69 818 лв. с ДДС или 58 182 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58182 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право на участие имат всички лица, притежаващи актуално разрешение за осъществяване на дейност като оператор издадено от министъра на финансите по реда на чл.9, ал. 4 от Наредба №7/09.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Необходимо условие за участие е внасянето на предложението по реда, правилата и изискванията на ЗОП. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права. Не могат да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки физически и юридически лица, които: - са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, за престъпления по служба и или за подкуп, както и за престъпления против собствеността или против стопанствата, освен ако не са реабилитирани; - са обявени в несъстоятелност; - са в производство по ликвидация; - са лишени от правото да упражняват търговска дейност; - имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. -са свързани лица по смисъла на §1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. При подаване на офертата кандидатите удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал . 1 , 2 и 5 от ЗОП с декларация, а при подписване на договора за възлагане кандидатът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се оценяват въз основа на критерий “икономически най-изгодна оферта” при посочените показатели: 1. Такса за доставка – 50%, изчислено по следния начин: ТД А=----------- х 50 ТДу където /ТД/ е най-ниската предложена такса към предложената от участника такса /ТДу/. Предложението на участниците следва да е число с положителна стойност. 2. Срок на доставка (до 5 работни дни) – 30%, изчислено по следния начин: С Б=----------- х 30 Су където /С/ е най-ниското направено предложение към предложения от участника срок. 3. Такса за обслужване – 20%, изчислено по следния начин: ТО В=------------ х 20 ТОу където /ТО/ е най-ниската предложена такса за обслужване към предложената от участника такса за обслужване /ТОу/ Предложението на участниците следва да е число с положителна стойност. Сформирането на комплексната оценка /К/ се извършва по следната формула: К= А+Б+В

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2014