Версия за печат

BG-град София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на труда и социалната политика, град София, ул. "Триадица" № 2, За: Румен Донев - старши експерт в дирекция ЕВМС, МТСП, България 1501, град София, Тел.: 02 8119533, E-mail: rdonev@mlsp.government.bg, Факс: 02 9872532

Място/места за контакт: град София, ул. Триадица № 2, Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ в изпълнение на компонент 1„Корпоративна социална отговорност“ на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”. Проектът се изпълнява в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейски съюз“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разработване на едно техническо задание с оглед възлагането на поръчка за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване, както и едно техническо задание за закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ в изпълнение на компонент 1„Корпоративна социална отговорност“ на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”. Проектът се изпълнява в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейски съюз“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Всеки участник трябва да осигури квалифициран екип от специалисти с необходимата квалификация за качествено изпълнение на дейностите по настоящата поръчка за целия срок за изпълнение на договора, както следва: „Експерт - изработка на интернет портал“ – изисквания: •Образователна степен - висше образование в областта на „Информационни технологии” или „Математика и информатика“ или еквивалентно; •Опит като ръководител на най-малко 2 успешно завършени проекта за изработване на интернет портали или най-малко две години професионален опит в поддръжката на интернет портал; „Експерт - техническо оборудване“ – изисквания: •Образователна степен - висше образование в областите: „Информационни технологии”, „Математика и информатика“ или еквивалентно; • най-малко 2 успешно завършени проекта за доставка на компютърно оборудване или най-малко две години опит в областта на поддръжка на компютърно оборудване;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2014