Версия за печат

BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД, Бул. Съединение № 49, За: инж. Левент Насуф - Началник отдел СД, България 6300, Хасково, Тел.: 0882 981346, E-mail: mbal_haskovo@mail.bg, Факс: 038 606783

Място/места за контакт: Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-haskovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://mbal-haskovo.com/?module=contracts.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Денонощна въоръжена физическа охрана на "МБАЛ - Хасково" АД" - Денонощна физическа въоръжена охрана на обект "МБАЛ-Хасково" АД на два стационарни поста и извършване на обходи,осигуряване на пропускателен режим и реагиране при извънредни обстоятелства

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

12 месеца

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ-Хасково" АД, гр. Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Съгласно изискванията посочени в техническата спецификация; 2. Кандидатът да представи декларация ( Приложение № 2), че е посетил и се е запознал със особеностите на обекта съвместно с представител на Възложителя; 3.Данни за лицето което прави предложението; 4. Техническо предложение; 5. Ценово предложение; 6. Срок на валидност на офертата; 7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с минимално изискуеми реквизити: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телфон, факс, електронен адрес и наименование на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават до 15:00 часа на 04.08.2014г. в отдел Правно-административен в административната сграда на "МБАЛ-хасково" АД на адрес: гр. Хасково, бул. "Съединение" №49. Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 05.08.2014 г. в 10:00 часа в административната сграда на "МБАЛ-Хасково" АД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. http://mbal-haskovo.com/?module=contracts

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/08/2014