Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 4, За: Петър Петров, България 1606, София, Тел.: 02 8051654, E-mail: petar.petrov@iara.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iara.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.iara.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на хартия и консумативи за печатащи и копирни устройства, необходими за обезпечаване на дейността на дирекция "Европейски фонд за рибраство" със спецификации и в количества, посочени подробно подробно разписани в пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания, достъпно на интернет страницата на ИАРА - www.iara.government.bg

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630, 30125100

Описание:

Хартия за печатане
Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставки на хартия и консумативи за печатащи и копирни устройства, необходими за обезпечаване на дейността на дирекция "Европейски фонд за рибраство" със спецификации и в количества, посочени подробно подробно разписани в пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания, достъпно на интернет страницата на ИАРА - www.iara.government.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата може да участват всички физически или юридически лица. 2. Участник в обединение не може да участва самостоятелно в процедурата. 3. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице по смисъла на чл. 56, ал. 3 от Закон за обществените поръчки, представя документи по т. 5.3. и т. 5.9. от Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания за всеко физическо или юридическо лице – участник в обединението. Документите по т. 5.4, 5.5.и 5.6. от Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания се представят само от участника от обединението, чрез които последното доказва наличието на обстоятелствата по т. 3.5 и 3.6. от Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания. 4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 5.3. и т. 5.9.от Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания се представят в официален превод, а документите по т. 5.4, 5.5. и 5.6. от Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания , които са на чужд език, се представят и в превод. 5. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години минимум 2 договора със сходен предмет, т.е. доставка на хартия и консумативи за печатащи и копирни устройства. 6. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка - 60% Финансова оценка - 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените офертите ще бъдат отворени на 01.08.2014 г. в 10:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находяща се на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 4. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2014