Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГИ "Иван Илиев", ж. к. Ален мак, За: Ася Мирчева Бояджиева-Пенкова; Нина Любенова Стоицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885288; 073 885289, E-mail: pgi@pgiblg.com

Място/места за контакт: ПГИ "Иван Илиев"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgiblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.pgiblg.com/aop.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на общежитие към ПГИ "Иван Илиев", в т. ч. дейности по подобряване на енергийна ефективност, ремонт на В и К инсталация, ремонт на санитарни възли.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45321000, 45332200, 45332400, 45431100, 45431200, 45341000, 45332300

Описание:

Топлоизолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на плочки за подови настилки
Работи по полагане на плочки за стенни облицовки
Монтажни работи на предпазни парапети
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествено стойностна сметка - топлоизолация на фасади, ремонт на санитарни възли, ремонт на В и К инсталация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

86386 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общежитие към ПГИ "Иван Илиев"

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на поръчката всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правни нормативи, действащи в Република България. 2. Кандидатите за изпълнител могат да бъдат български или чуждестранни юридически, или физически лица, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП. 3. Кандидатите следва да декларират, че: приемат условията в проекта на договор; са посетили обекта и са запознати с всички условия и документи за участие; при изпълнение на поръчката се задължават да спазват действащите в страната нормативни изисквания за изпълнение на видовете работи, както и за безопасността и хигиената на труда, и пожарната безопасност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в документацията количествена сметка - коефициент на тежест- 0.70. 2. Срок за изпълнение на СМР /в календарни дни/ - коефициент на тежест - 0.20. 3. Гаранционен срок - коефициент на тежест - 0.10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта за изпълнение ремонт на общежитие към ПГИ "Иван Илиев", в т. ч. дейности по подобряване на енергийната ефективност, ремонт на В и К инсталация, ремонт на санитарни възли". 2. Офертата следва да съдържа: оферта; ценово предложение; техническо предложение; декларация за оглед на обекта. 3. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението. 4. Проект на договор за строителство. 5. План график за изпълнение на СМР. 6. Резюме на План за безопасност и здраве за изпъленение на СМР. 7. Образец на банкова гаранция. 8. Сертификати по ISO. 9. Място за получаване на офертите - канцеларията в сградата на ПГИ "Иван Илиев". 10. Място на отваряне на офертите - сградата на ПГИ "Иван Илиев" на 29.07.2014 г. от 8.30 ч. в зала 201.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2014