Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ,,21 - ви септември", № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услугата се изразява в насочване и осигуряване на достъп на автомобилите до отделните обособени площадки, определени за депониране на ТБО; Третиране, чрез пробутване, разстилане и уплътняване на отпадъците; Запръстяване; Денонощна охрана; Поддържане на вътрешните пътища; Почистване на прилежащите площи около депото.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

депонирани отпадъци /в тонове/ отчетени от ОП ,,БКС" за всеки месец

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

м. ,,Момчил", депо за битови отпадъци, ПИ № 02508.542.180, с АОС № 178/03.06.2009 г.

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник може да подава оферта, която да е съобразена с изискванията на Възложителя. Участниците трябва да притежават необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Ценовото предложение следва да е за тон депонирани отпадъци, като в него са калкулиранани всички разходи за труд, поддръжка на съоръженията и механизацията, материали и доставка, охрана и др. Месечната цена за изпълнение на услугата се определя на база количества депонирани отпадъци /в тонове/ отчетени от ОП ,,БКС" за всеки месец, като измерванията се извършват на везна, находяща се на улица ,,Стара планина", № 2, гр. Балчик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. 2. Офертата следва да съдържа информацията и документите посочени в чл.101 в от ЗОП, а именно: 2.1 Данни за лицето което прави предложението в т. ч. ЕИК фирмена регистрация; 2.2 Административни сведения за участника - Приложение 1 публикувано на Профила на купувача на адрес www.balchik.bg 2.3.Техническа оферта - Приложение 2 - публикувано на профила на купувача; 2.4.Ценово предложение - Приложение №3; 2.5.Срок на валидност на офертата - посочен в техническото и ценовото предложение; 2.6.Документи за собственост или договор за наем на машините, с които ще се извършва услугата.Договорът за наем следва да бъде със срок до крайния срок на договора за услуга. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 ат ЗОП, на 22.07.2014 г. в 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Балчик. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 3.При сключване на договора определения за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен предвижда включването на накой от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, както и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Всички приложения и допълнителна информация са достъпни в профила на купувача - www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/07/2014