Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Шумен, ул. "Цар Освободител" №102, За: д-р Йорданка Величкова Пенкова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 850085, E-mail: shumen@nhif.bg, Факс: 054 850069

Място/места за контакт: д-р Йорданка Величкова Пенкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/124.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК-Шумен от служба по трудова медицина. Изпълнение на основните дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ. Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като СТМ: 1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; 3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики; 4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; 5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила; 6. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; 7. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 8. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 9 Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд; 10. Подпомага работодателя при разработването на вътрешни правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 11. Консултира и подпомага комитетите/групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ. 12. Взема участие в заседанията на комитета/групата по условия на труд. 13. Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и документира проведеното обучение. Ежемесечно получава на място в РЗОК-Шумен информация за: напуснали и новопостъпили служители; временна неработоспособност по данни от копия на болнични листове; трайна неработоспособност; регистрирани професионални болести; трудови злополуки. Ежемесечно представя протокол за извършената през предходния месец дейност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК-Шумен, подлежащ на обслужване от СТМ е 49 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Шумен, адрес: гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №102 и обекта на изпълнителя.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т.2 и т.3. 5. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани в Агенцията по вписванията. 6. За тях да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки в оригинал по образец към поканата. 7. Кандидатите са задължени да подадат само един вариант на оферта за пълния обем на поръчката. 8. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съобразно регистрацията си в Агенция по вписванията. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; 9. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и печат; 10. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да са придружени със заверен превод на български език; 11. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съобразно регистрацията си в Агенция по вписванията, или упълномощено от него лице. 12. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата се получава от интернет страницата на НЗОК http://www.nhif.bg, в рубриката „РЗОК”, подрубрика „РЗОК Шумен”. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Шумен, ул. „Цар Освободител” № 102 от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Неразделна част от настоящата Публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1,2,3,4,5, които са на разположение на оферентите на посочения интернет адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2014