Версия за печат

BG-ЛЯСКОВЕЦ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МИГ "ЛЯСКОВЕЦ СТРАЖИЦА", УЛ."ТРЕТИ МАРТ" № 1, За: МАРИЯ МАРИНОВА, БЪЛГАРИЯ 5140, ЛЯСКОВЕЦ, Тел.: 0894 621164, E-mail: mig_zaedno@abv.bg

Място/места за контакт: ГР.ЛЯСКОВЕЦ, УЛ."ТРЕТИ МАРТ" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-zaedno.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mig-zaedno.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

МИГ "ЛЯСКОВЕЦ СТРАЖИЦА" ОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа, УС и бенефициенти по Стратегията за местно развитие със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:„Организиране и провеждане на обучение на МИГ територията – 1 бр.обучение за екипа на МИГ” на тема „Оценка и измерване на напредъка от прилагане на СМР“; Обособена позиция 2: „Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”; Обособена позиция 3: „Организиране на обучение за екипа на МИГ и бенефициенти с договори към МИГ на тема "Отчитане на проекти-авансови, междинни и окончателни плащания"; Обособена позиция 4: „Обучително пътуване в чужбина -посещение на МИГ в страна членка на ЕС (членове на УС и екипа - общо 13 броя) за обмяна на добри практики”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

МИГ "Лясковец Стражица" организира обществена поръчка с предмет:„Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа, УС и бенефициенти по Стратегията за местно развитие със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:„Организиране и провеждане на обучение на МИГ територията на тема – 1 бр.обучение за екипа на МИГ” на тема „Оценка и измерване на напредъка от прилагане на СМР“;.Предвижда се да се проведе едно обучение за екипа на МИГ за 2 дни без нощувка,с осигурен транспорт и храна за 4 души. Обособена позиция 2: „Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”; Предвижда се да бъде проведено едно обучение за 13 човека (екип и управителен съвет) за 2 дни с включена нощувка, храна и транспорт. Обособена позиция 3:„Организиране на обучение за екипа на МИГ и бенефициенти с договори към МИГ на тема "Отчитане на проекти-авансови, междинни и окончателни плащания" Предвижда се да бъде проведено едно обучение през годината за 2 дни за 20 човека с нощувка, транспорт и храна, както и нощувка, храна и транспорт на лектор. Обособена позиция 4: „Обучително пътуване в чужбина - посещение на МИГ в страна членка на ЕС (членове на УС и екипа - общо 13 броя) за обмяна на добри практики”.Дейността следва да включва организирането на едно посещения в чужбина – за 13 човека. Всички печатни материали трябва да съдържат: -логото на програма „ЛИДЕР”, Програма за развитие на селските райони, флага на ЕС . Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг); -логото на МИГ „Лясковец Стражица“; името на проекта, който се изпълнява и номера на договора за предоставяне на финансова помощ; -изречението “Проектът се финансира от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. Стратегия за местно развитие, одобрена по изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Във връзка с изпълнението на тристранен договор, сключен между МЗХ, РА и МИГ Лясковец Стражица с № РД 50-140 /13.10.2011г. между МЗХ, ДФ»Земеделие-РА» и СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица по мерки 41 и 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., ОС-Лидер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35380 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на МИГ "Лясковец Стражица" и извън нея.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. І. Изискуеми документи: • Заявление за участие – образец 1; • Административни сведения – образец 2; • Техническо предложение – образец 3 - Необходимо е техническото предложение да бъде подадено за всяка обособена позиция отделно. Заедно с техническо предложение образец 3, участникът трябва да предложи и Методология за изпълнение на обществената поръчка, която да включва: - Методика и учебен план, с учебна програма , която трябва да бъде разписана подробно, да има упоменато време на модулите по различните теми , разпределение на модулите през деня, разпределение на времето между лекциите и практическите упражнения и друго по желание на кандидатите. - предварително описание на съдържанието на учебните материали : да включва описание на съдържанието по същество – теми и подтеми на лекциите, практически упражнения инструменти за провеждане на обучението; - План за действие и разпределение на ресурсите при изпълнение на дейностите. • Ценово предложение – образец 4. Необходимо е ценовото предложение да бъде подадено за всяка обособена позиция отделно. ; • Проект на Договор за обществена поръчка – образец 5; • Списък на изпълнените договори – образец 6; • Декларация по чл.47, ал.1 – Приложение 1; • Декларация по чл.47, ал.5 – Приложение 2; Декларациите по чл.47, ал.1 и ал.5 се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. • Декларация по чл.56, ал.1, т.12 – Приложение 3; • Декларация за участието или неучастието на подизпълнители Декларация за обединение – Приложение 6; • Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на обществената поръчка – Приложение 7; • Декларация за разположение на експерт – Приложение 8. • Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и нотариално заверено копие на договора (споразумението) за учредяването си. • Копие от годишните финансови отчети за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години. Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст. В случай, че участник е регистриран по Закона за търговския регистър, той може изрично да посочи в декларация единния идентификационен код, който му е определен от Агенцията по вписванията и да декларира, че е заявил и представил за обявяване в търговския регистър финансовите си отчети за съответните години, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството. • Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); • Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата; Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. (П1): Методика за изпълнението на обществената поръчка и програмите за обучение=30 точки максимална стойност (П2): План на дейностите и разпределение на ресурсите, като част от техническата оферта за изпълнение на договора =20 точки максимална стойност. (П3): Оценка на предложена от участника цена = 50 точки максимална стойност. Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: минималната предложена цена (П3) = ------------------------------------------------------------ х 50 цената, предложена от оценявания участник I. Определяне на комплексната оценка Комплексната оценка (КО) се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката по формулата: (КО) = (П1) + (П2) + (П3), където максималната стойност на (КО) е 100 точки Скала за оценка на Показател (П1) е петстепенна. Всеки под-показател получава 1, 2, 3, 4 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Техническата спецификация, по следната скала: 1 - много ниско качество, 2 - ниско качество, 3 - задоволително качество, 4 - много добро качество и 5 - отлично качество. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 2, 3, 4 или 5. Съответните точки се удвояват. В Таблицата за оценка в техническото задание са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 2, 3, 4 или 5.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за обществената поръчка може да бъде изтеглена от сайта на МИГ "Лясковец Стражица":http://www.mig-zaedno.eu.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/07/2014