Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на община Бяла Слатина и текущ ремонт на мост при с. Комарево на път IV-VRC-1014 /Комарево–Тлачене/, и мост при с.Търнава на път IV-VRC-1110 /Търнава-Галиче/”. Основните видове работи, предмет на обществената поръчка са: Почистване сервитута на пътя от дървета с дебeлина d<10 см и храсти, включително извозване на депо. Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон - 4, 6 и 8 см, в която цена да са включени следните видове операции: - машинно изрязване (фрезоване) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени; - почистване с мотометла (компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилката; - напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площа на дупката) - машинно; - превоз (доставка) на плътна асфалтова смес; - полагане плътен асфалтобетон (разстилане, подравняване ,шабло-ниране профилиране на сместа) на тон – 4, 6 и 8 см; - валиране (уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валяк до плътността на съседната прилежаща повърхност); - заливане на фуги след асфалтиране с битум и каменно брашно; - почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фрезованата смес и др. Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон, в която цена да са включени следните видове операции: - почистване с мотометла (компресор) на основата; - напръскване на основата с битумна емулсия; - машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4см; - валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валяк. Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м2. Профилиране и попълване на банкети с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи за тон. Ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене / ; Ремонт на моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45230000, 45233252, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Път IV - VRC - 1014, /Комарево – Тлачене/ от км 8+510 до 12+600 се намира извън регулация отклонение от път ІІ-13 /Плевен – Враца/ и ремонт на моста при с. Комарево на път IV - VRC - 1014, / Комарево – Тлачене /; 2. Път IV - VRC – 1110, /Търнава – Галиче/ от км 0+000 до 7+100 се намира извън регулация отклонение от път ІIІ-133 /Бяла Слатина – Лом/ и ремонт на моста при с. Търнава на път IV - VRC – 1110, / Търнава – Галиче /; 3. Път IV - VRC - 1014, участъка /Соколаре – Комарево/ от км 0+000 до 8+510 се намира извън регулация и е отклонение от път ІІ-13 /Плевен – Враца/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

123333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СПЕЦИАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Кандидатите да имат предмет на дейност строителство и професионален опит в извършване на подобни поръчки. 2. Да представят Удостоверение за вписване на строителя в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – за ІІ група строежи, ІІІ - та категория или за по-висока категория от същата група, с обхват съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 9.1. Удостоверението за вписване, следва да бъде придружено и с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава; 3. Кандидатите да притежават квалификационни и технически възможности за изпълнение на поръчката, в т.ч. техническо оборудване. 4. Кандидатите да имат оборот от 350 000 лв. (триста и петдесет хиляди лева) без ДДС, за последните 3 /три/ години, сходен с предмета на поръчката. 5. Валидна полица за застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност минимум ІІ група строежи, ІІІ - та категория или за по-висока категория от същата група; 6. Кандидатите да представят доказателства за техническото състояние на техниката; ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ: 1. Да представят заверени копия от годишен финансов отчет /баланс/ и Отчет за приходите и разходите за последните три финансово приключили години /2011,2012,2013/, ведно със Справка за приходите по видовете строителство - заверени копия, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Да представят Декларация - информация за общия оборот и за оборота от строителство /строително-ремонтни дейности/, за последните три финансово приключили години /2011,2012,2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя под формата на декларация – по образец; 3. Да имат минимален оборот от строителство на сходни обекти, /СМР/, строително-ремонтни дейности общо от последните три финансово приключили години в размер 350 000 лв. (триста и петдесет хиляди лева) без ДДС. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 1. Да представят Списък по образец, съдържащ списък на основните договори за извършване на строителство /СМР/СРР, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от препоръки за добро изпълнение 2. Да представят описание на техническото оборудване, използвано от кандидата и подизпълнителя, ако е предвиден такъв. Участникът, следва да осигури техническо оборудване – собствено или наето за изпълнение предмета на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, което оборудване да включва минимум следната техника: - багер за земни работи; - самосвал за извозване на земни маси и насипни материали; - фреза за фрезоване на асфалтови настилки; - асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки; - вибрационен самоходен валяк; - валяк с гладки бандажи и с гумени уплътнители; - трактор с четки за почистване на настилки; - гудронатор; - фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности; -камион – самосвал с покривала за возене на асфалт; моторен/пневматичен къртач; -Челни товарачи -1 бр.; -Бордова кола - 1 бр.; -Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите – 1 бр.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател А: Цена на СМР - тежест 40 % Показател Б: Срок за изпълнение на СМР - тежест 20 % Показател В: Гаранционен срок -тежест 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжните документи могат да бъдат получени в административната сграда на община Бяла Слатина - стая 207, ет. 2, след представяне на документ за платени тръжни документи, или чрез превод по банкова сметка на Възложителя: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIC код: IABG BGSF, Код на плащане: 447000, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина. Стойността на тръжните документи е 6 BGN с ДДС. Документите ще бъдат изпратени на закупилите документация, за тяхна сметка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2014