Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ИХИДРОЛОГИЯ - БАН, бул. "Цариградско шосе" № 66, За: Маргарита Петкова, Р. България 1784, София, Тел.: 02 4624630, E-mail: Margarita.Petkova@meteo.bg, Факс: 02 9880380

Място/места за контакт: бул. "Цариградско шосе" № 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.meteo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.meteo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е предоставяне на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН (НИМХ-БАН), разположена на адрес Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За 402 СИМ-карти

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32252000

Описание:

Телефони тип GSM


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание, неразделна част от конкурсните условия, които могат да бъдат намерени в Профила на купувача - www.meteo.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна сграда на НИМХ -БАН -София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да разполага най-малко с един офис (търговски обект) на територията на РБългария, от който да може да предоставя справки и информация на Възложителя във връзка с предоставяните услуги по поръчката, включително и чрез посещение на място на представители на Възложителя в този офис. 2. Участникът трябва да осигурява най-малко 96 % покритие по територия от територията на Република България по отношение на предоставяне на мобилни радиотелефонни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи на участника по стандарт GSM или еквивалент и най-малко 60 % покритие по територия от територията на Република България по отношение на предоставяне на мобилни радиотелефонни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи на участника по стандарт UMTS или еквивалент. За доказване на това изискване участникът представя декларация от негово име, потвърждаваща, че към датата на подаване на офертата участникът осигурява това покритие. Доказва се с документи издадени от КРС. 3. Участникът трябва да бъде действащ на територията на Република България телекомуникационен оператор, притежаващ валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, което разрешение е издадено от Българската Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) на името на участника. 4. Участникът да има въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013г., съобразно изискванията на издаденото от КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа. 5. Участникът следва да има внедрена система за качество по стандарт БДС, ISO 9001:2008 или еквивалент; 6. Участникът следва да има внедрена система за информационна сигурност по стандарт БДС, ISO 27001:2005 или еквивалент; 7. Участникът следва да има внедрена система за упавление на информационни услуги по стандарт БДС, ISO 20000-1:2011 или еквивалент;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка (Ко – 100 т.) се изчислява по следната формула: Ко=Кц*0,6+Кт*0,4 1. Оценка на ценови показатели Кц – максимален брой точки – 100 т. Кц = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 + К13 + К14, където: 2. Оценка на технически показатели Кт - максимален брой точки - 100 т. Кт=Т1+Т2, където: Брой базови станции – брой въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013г., съобразно изискванията на издаденото от КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа. За доказателство ще се приема удостоверение издадено от КРС или декларация. Възложителят си запазва правото при предоставянето на декларация да изисква при необходимост допълнителни доказателства. Т1 - Брой базови станции – максимален брой точки - 90 т. Този показател се получава по следната формула: Т1 = 90 х Т1n, където Т1max Т1max - Най-голямата декларирана стойност на параметъра Т1n – стойността на параметъра от участника, чието предложение се разглежда. Т2 - Покритие на GSM и UMTS мрежата на участниците по територия и население на страната – максимален брой точки 10 т. Този показател се получава по следната формула: Т2 = 10 х Т2n, където Т2max Т2max - Най-голямата декларирана стойност на параметъра Т2n – стойността на параметъра от участника, чието предложение се разглежда.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата необходима документация е публикувана на страницата на НИМХ в профил на купувача:www.meteo.bg, рубрика "Обществени поръчки 2014".Всеки участник подава своята оферта, като комплектова всички документи, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно чл. 101 а, ал. 2 от ЗОП и ги поставя в един запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата се записват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и референтния номер, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014