Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предмета на поръчката са включени периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи по заявка на Възложителя, съгласно приложена техническа спецификация - Количествена сметка. Доставките се извършват до франко база на Възложителя. Срокът на договора ще бъде 24 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30237200, 30234200, 30234300, 30237410, 30141000, 44617100, 30197220, 22851000, 30192160, 24910000, 30192130, 30199230, 30192121, 22852100, 30192125, 30197100, 30197321, 30234600, 39241200, 30197330

Описание:

Компютърни аксесоари
Оптични дискове
Компактдискове (CD)
Компютърна мишка
Калкулатори
Кашони
Кламери
Класьори
Коректори
Лепила
Моливи
Пощенски пликове
Химикалки
Папки за досиета
Маркери
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Антителбод
Флашпамети
Ножици
Перфоратори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са съгласно приложена техническа спецификация - Количествена сметка, публикувана на "Профила на купувача" в "Документация". Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят си запазва правото и част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа: 1. ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ №1 с административни сведения за участника. 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР - ОБРАЗЕЦ №2 (ЕИК) 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ и ал. 5, т. 1 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №3 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки - ОБРАЗЕЦ №4 5. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от доставките, предмет на обществената поръчка, реализиран от участника през последните 3 финансово приключени (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - ОБРАЗЕЦ №5 6. ДЕКЛАРАЦИЯ за участието или неучастието на подизпълнители - ОБРАЗЕЦ № 6 7. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител - ОБРАЗЕЦ № 7 8. ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договора - ОБРАЗЕЦ № 8 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАНА ЧЛ. 101б, АЛ. 1, Т. 3 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ № 9 10. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 10 - Остойностена количествена сметка с единични цени за всички артикули и обща стойност за посочените количества; остойностената количествена сметка се представя в офертата на хартиен и оптичен носител; общата стойност на ценовото предложение се посочва без ДДС и с начислен ДДС, и не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката; 11. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - подписан и подпечатан от участника; Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация гр. Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху плика се изписват данните и адреса на участника и предмета на настоящата поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ гр. Бяла Слатина“.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина: http://www.byala-slatina.com, в раздел „Профил на купувача“ е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адреса на Община Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 всеки работен ден, в рамките на работното време на общината не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно на хартиен носител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014