Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, Георги Димитров 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: oba_brezovo@brezovo.bg

Място/места за контакт: инж. Иван Баръмски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?38.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2014/2015 г. по утвърдени маршрутни разписания до училищата в населените места на Община Брезово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000 (EA02)

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници (За деца )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Единадесет маршрутни разписания. Прогнозна стойност 65 000 лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Технически изисквания 1.1. Организация на транспорта а) Транспортирането на учениците от съответното населено място да не започва по рано от 6:40 часа и пристигането в съответното училище да не е по късно от посочения час от съответния маршрут. б) Съобразявайки се със схемата на пътищата, приложена в конкурсната документация, кандидатите следва да представят за всеки маршрут маршрутно разписание за извозване на учениците с посочени час и минута на тръгване и пристигане в съответното населено място, като кандидатът попълва и представя в офертата си приложените формуляри на маршрутни разписания. Всеки кандидат сам предлага как ще извърши превозването на учениците по съответните маршрути, като се съобразява с условията, заложени в конкурсната документация. Допустимо е с едно и също превозно средство да се изпълнява повече от един маршрут, стига това да бъде в интервала от 6:40 часа до посочения час на пристигане в съответното училище. Това трябва да бъде отразено в маршрутните разписания, които кандидатът попълва и представя в офертата си. На база предложението на спечелилият кандидат /попълнени маршрути/, ще бъдат изготвени маршрутни разписания, които да отговарят на изискванията на Наредба №33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р.България. в) Изготвените маршрутни разписания са неразделна част от договора. Същите се утвърждават от кмета на общината и се съгласуват с директорите на съответните училища. Промени в разписанията са допустими по искане на Възложителя, ако това се налага от промени в учебните планове на училищата. 1.2. Необходим автобусен парк Кандидата предлага необходимия брой основни автобуси, съобразно направените разчети при изготвянето на маршрутните разписания. В оферта си всеки кандидат представя поне един резервен автобус, като същия трябва да е с не по-малко от 50 седящи места. 1.3. Изисквания към автобусите а) превозът се извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. б) автобусите да са включени в регистър към лиценза на превозвача, по реда на чл.17 от Наредба №33 /03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и имат издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или за същите да бъдат представени заверени копия на лиценза на Общността съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 1.4. Участникът да организира изпълнението на задълженията, а именно: а) да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози: б) да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние; в) да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от гаража; 2. Изисквания към кандидатите 2.1. Участници в процедурата могат да бъдат юридически лица регистрирани по Търговския закон и притежаващи валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона за автомобилните превози. 2.2. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността за международен превоз. 2.3. Участникът следва да притежава валидни към момента на подаване на офертата застраховки “Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на МПС, с които ще изпълнява обществената поръчка. 2.4. Кандидатите трябва да представят списък на автобусите (собствени или наети), с които разполагат и имат възможност да ползват за срока на изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да е придружен от приложени доказателства за собственост, респективно правното основание, на което кандидатът ще ползва конкретно посочената от него техника за срока

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите ще се извършва чрез комплексна оценка изчислена на база техническата и икономическата оценка на офертите, като се търси икономически най-изгодна оферта. При оценката на офертите първо се разглеждат техническата част, след това финансовата и накрая и двете оценки се обединяват. До оценка по техническите критерии се допускат само оферти, които съответстват на изискванията на техническите условия за изпълнение на поръчката от настоящата процедура. 1. Техническа оценка. Оценка на техническите предложения се извършва от комисията, след извършването на оглед на автобусите в съответствие с приетите критерии за оценка и се отразява в таблицата на индивидуална оценка. Техническите критерии се оценяват по точкова система от 0 до 100 точки. Оценката се записва в съответната графа на таблицата за индивидуална оценка, умножава се по коефициента на тежест за съответния критерий /КТ/ и получения резултат се записва в съответната графа. Не се извършва оценка на резервните автобуси. Критерии за оценка на техническата част на офертите: /извършва се за всеки един от автобусите без резервния/ № критерий КТ 1. Възраст на автобусите- Т1 2. Наличие в МПС на вентилация,отопление, климатик- Т2 3. Вътрешен вид- Т3 4. Външен вид- Т4 Забележка: Възрастта на автобусите по първоначална регистрация се оценява по следната схема: 0 – 2 год. 100т. 2 – 4 год. 90т. 4 – 6 год. 80т. 6 – 8 год. 70т. 8 – 10 год. 60т. 10 – 12 год. 50т. 12 – 14 год. 40т. 14 – 16 год. 30т. 16 – 18 год. 20т. Над 18 год. 10т. Крайната оценка на предложения автобус се получава по формулата: Та = 0.35Т1 + 0.25Т2 + 0.20Т3 + 0.20Т4 Техническата оценка (Т) на офертата се получава като средно аритметична от оценките на всички основни автобуси предложени от участника. 2. Финансова оценка. При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи. Оценката на предложената цена се изчислява по следната формула: Фn = Рmin/ Рn х 100 където: Фn – е оценка на n-тата ценова оферта за дадения маршрут; Рmin – представлява най-ниската предложена обща цена от всички оферти, при горепосочените условия; Рn – представлява n-тата ценова оферта за дадения маршрут. Финансовата оценка (Ф) се получава като средно аритметична от оценките на ценовите предложения на участника за всички маршрути Оценката се извършва по точкова система от 0 до 100 точки до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка Общата оценка на офертата на участника се получава по следната формула: Оу = 0.5Ту + 0.5Фу където: Оу - общата оценка на оферта на участника; Ту – общата техническа оценка на офертата; Фу – финансова оценка на офертата. Крайно класиране На първо място се класира Кандидатът с най-високата оценка. При получени еднакви оценки комисията взема решение с гласуване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://brezovo.bg/page.php?38

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/07/2014