BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Ивелин Славов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: i.slavov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2014 г. и 2015 г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие 2015 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212100

Описание:

Услуги по финансов одит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2014 г. и 2015 г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие 2015 година”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на услугите, предмет на договора ще се осъществява в седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гр. София и в административните центрове на неговите РУ, ОПС и СП

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Документ удостоверяващ, че са член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие, включено в списъка за 2014 г. 2. Списък на основните договори, разделен по години за извършване на одит, за последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от минимум пет броя препоръки (референции) за доборо изпълнение, издадени не по-рано от тримесеца от обявяване на настоящата поръчка – оригинал или нотариално заверено копие. 3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника – минимум от 15 души. 3.1 списък на Д.Е.С., служители на участника, съдържащ не по-малко от пет регистрирани одитори или дипломирани експерт счетоводители, придружен от копия на дипломи от ИДЕС и трудови договори; 3.2. справка от НАП за регистрираните служители на участника; 3.3 списък на лицата отговарящи за извършването на одита, съдържащ не по-малко от двама регистрирани одитори; 3.4 документи удостоверяващи обстоятелствата по чл.51(1),7 от ЗОП на лицата и подписани автобиографии; 3.5. доказателства, че регистрираните одитори отговарящи за ивършването на одита имат стаж минимум седем години; 3.6. застраховка професионална отговорност на участника със обща стойност на обезщетение минимум 500 хил.лв. 4. Опит на участника в извършване на независим финансов одит на предприятия с регистрирани клонове. Удостоверява се с декларация от участника в свободен текст за извършен от него одит на предприятия с регистрирана клонова мрежа, съдържаща: наименование на предприятието, описание на регистрираните клонове и годината на одитиране (не по-рано от последните две години), придружена от референция от всяко одитирано предприятие – оригинал или нотариално заверено копие. 5. Документ удостоверяващ, че ръководителят на екипа за извършване на независимия финансов одит през последните 2 (две) години е ръководил одити на финансови отчети на предприятия с развита клонова мрежа, изготвени в съответствие с МСС. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС; 6.Подписанa и подпечатанa декларация за приемането на условията на проекта на договор (Приложение 6).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2014