BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 635431, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършването й, представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22820000, 30199710

Описание:

Формуляри
Отпечатани пликове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките зависи от нуждите и потребностите на Дружеството. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в профила на купувача, посочен в настоящото обявление. Изискванията към предмета на поръчката – примерните количества и номенклатурни позиции, са описани в приложените към настоящата покана Технически изисквания. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции и ориентировъчните количества съобразно нуждите на Дружеството. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена – тежест 80 точки К2 – Срок на изработка и доставка – тежест 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/07/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014