Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман - Директор на Дирекция "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2280, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100

Описание:

Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на обществената поръчка не може да надхвърля 29 600,00 лева без ДДС, като количествата въглища са както следва: Донбаски - 70 тона Брикети - 50 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Каолиново по Приложение №1 към документацията.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: 1. Копие от документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; В случай, че участникът участва като Обединение, тогава членовете на обединението сключват договор; 2. Оферта по Образец №1; 3. Административни сведения Образец № 2; 4. Ценово предложение Образец № 3; 5. Предложение за изпълнение на поръчката Образец № 4; 6. Проект на договор непопълнен подписан и подпечатан Образец № 5; Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик кабинет № 4, гр.Каолионово, пл."Украйна" № 4, в сградата на Община Каолиново. Участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. "а" до "д" и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Изпълнението следва да се извърши чрез периодични доставки в продължение на не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни до изтичане на срока или до изчерпване на посочените в публичната покана количества. При доставка се съставя протокол, подписан от лицата доставящи и приемащи горивата. Доставката се извършва в рамките на работното време. Изпълнителят следва да даде в своето ценово предложение единична цена включваща всички разходи по доставката на въглищата в чували до посочените звена, финансирани от общинския бюджет на територията на Община Каолиново, като в цената следва да се включат и транспортните разходи. Оферти надвишаващи размера на прогнозната стойност, както и със срок на изпълнение по-дълъг от максималния посочен в техническото предложение няма да бъдат допуснати до класиране. Разплащането на извършените дейности е в български лева чрез платежно нареждане, при срок на плащане 30 календарни дни, след представяне на оригинална фактура, придружена с приемателно-предавателени протоколи за доставените количества въглища по обекти. Срок на валидност на офертата 90 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е качена в профил на купувача на следния интернет адрес: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014