Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, За: Станка Стоянова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 894163, E-mail: upravitel@bsregion.org, Факс: 056 894163

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове: ”Ахелой”, „Европа” (Къмпинг Европа”), „Атанасовска коса” и „Крайморие юг”»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75125000

Описание:

Услуги на държавното управление за развитие на туризма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на водноспасителна дейност на морски плажове ”Ахелой”, „Европа” (Къмпинг Европа”), „Атанасовска коса” и „Крайморие юг” до 31.09.2014 год.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

морски плажове: ”Ахелой”, „Европа” (Къмпинг Европа”), „Атанасовска коса” и „Крайморие юг”

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, побликувана на интернет сайта на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, в раздел "Профил на купувача". Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да осигури необходимото оборудване и персонал, съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - съоръжения и инвентар; Списък на спасителите (минимум 12), които ще обезпечават дейността по водно спасяване на обектите, придружен с Удостоверение за успешно завършен курс към Българския червен кръст за спасител на открити водни площи и море, заверен талон за 2014 г. и медицинско удостоверение за здравословно състояние.Декларация, съдържаща списък с изпълнени минимум три договора с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка. Срок за изпълнение: до 30.09.2014 год.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Офертата, трябва да съдържа документи посочени в Конкурсните условия, раздел "Изисквания към кандидатите. Указания за подготовка и съдържание на офертата", побликувани на интернет сайта на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, в раздел "Профил на купувача". Цялата документация за участие в процедурата и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя www.bsregion.org, секция "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/07/2014