Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на работниците и служителите, работещи във „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора от служба по трудова медицина“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизително 851 човека – съгласно средносписъчния състав на персонала на «ВиК» ЕООД, гр. Стара Загора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

: ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора и експлоатационните райони на дружеството: гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр.Чирпан, гр. Раднево, гр. Тополовград.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Обслужване на работниците и служителите, работещи във „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора от лицензирана служба по трудова медицина с минимум опит в дейността 5 години. 2.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева – абонаментно месечно обслужване на 1 (едно) лице, без ДДС. 3.Срок за изпълнение на услугата: Сключва се договор за абонаментно месечно обслужване със срок от 12 месеца. 4.Начин на плащане: Разсрочено, на четири тримесечни вноски, по банкова сметка на изпълнителя, 30 календарни дни след издаване на фактура, в която са посочени №, дата и предмет на договора. Фактура се издава за тримесечен абонамент. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Данни за фирмата, която прави предложението; - Копие на валиден документ удостоверяващ регистрация на СТМ; - Списък със специалисти, работещи на трудов договор в СТМ и документи удостоверяващи тяхната квалификация; - Списък на Дружествата, които е обслужвала СТМ през последните 2 години. - СТМ да е обслужвала ВиК дружества - за доказване на опита в обслужване на дружествата от сектор водоснабдяване и канализация, се представя минимум една референция. - СТМ да е упражнявала същата дейност минимум 5 /пет/ години – представя се декларация, подписана от участника; - Участникът да разполага с обслужващ офис със специалисти на територията на гр. Стара Загора за срока на действие на договора – представя се декларация подписана от участника; - Предлагана цена - в български лева без ДДС за абонаментно месечно обслужване на 1 (едно) лице, подписана от представляващия дружеството и подпечатана; - Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/07/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/07/2014