Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул."Братя Миладинови" № 112, За: Даниела Петкова, България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: daniela.petkova@bgtransplant.bg, Факс: 029316 151

Място/места за контакт: София, ул. Братя Миладинови № 112

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgtransplant.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хардуерно оборудване за работа на интегрирана информационна система“ по проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000, 48600000

Описание:

Сървъри
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението /техническо задание/ публикувано на: http://www.bgtransplant.bg в раздел "Обществени поръчки" - профил на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59185 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р.България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатът трябва да представи сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008. 2. Кандидатът трябва да представи оторизационно писмо за конкретната процедура от производителя, в което да е посочено, че има право да извършва продажби на предлаганото оборудване. 3. Кандидатът трябва да представи доказателства за възможност за качествено извършване на доставката и гаранционната поддръжка, което включва: Копие от оторизационно писмо или еквивалентен документ, издаден от производителя и потвърждаващ, че участникът е оторизиран представител за сервиз на съответната техника за България. Система за управление на качеството на кандидата ISO 9001:2008, свързана с предмета на дейност. 4. Участникът следва да представи съответни документи, доказващи съответствието на предлаганата техника с изискванията за съответния вид, посочени в техническото задание на Възложителя. 5. Кандидатът трябва да представи доказателства за възможност за качествено извършване на доставката и гаранционната поддръжка, което включва: Списък на квалифицирани специалисти за поддръжката и гаранционното обслужване на оборудването, с прилагане на копие/я на съответните сертификационни документи, Списък на реализирани подобни поръчки в България през последните три години. Подробна информация относно изискванията и изпълнението на поръчката е публикувана на : http://www.bgtransplant.bg в раздел "Обществени поръчки" - профил на купувача

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се изчислява по методика, публикувана в раздел Обществени поръчки - профил на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в раздел обществени поръчки - профила на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация - http://www.bgtransplant.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо, ценово предложение и другите изискуеми документи, и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 90 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в Звеното за административно обслужване на Изпълнителна агенция по трансплантация. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2014