Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора ” за период от 1 година. Предметът на поръчката е свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България. Целта е реализиране на съвременно комуникационно обслужване на дейността на „ВиК”, гр. Стара Загора, като се осигури високо качество на услугата и оптимизиране на разходите при предоставянето й.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

53 броя стационарни телефонни поста. Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на Възложителя, съгласно Приложение №1, /Списък на адресите на възложителя за предоставяне на фиксирана телефонна услуга – 1 стр. / което можете да свалите от „ интернет-адреса „Профила на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Определените от Възложителя обекти / Приложение №1/.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания: Предмет на услугата е предоставяне и ползване на фиксирани телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове. Свързване на предоставените телефонни постове на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги. Непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиента. Телефонните услуги да бъдат предоставени на посочените в списъка адреси. Осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя, организирани в корпоративна група. 2.Специфични изисквания:2.1. Участникът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 2.2. Участникът да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 2.3. Участникът да декларира, че ще осигури възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя при промяна на доставчика на фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление. 3.Технически изисквания: 3.1.Участникът трябва да осигурява пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания и повиквания към мобилни оператори. Да осигурява възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи, за провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори. 3.2.Участникът трябва да осигурява свързаност за абонатите на Възложителя и изнесените звена в зависимост от необходимостите за обслужване на телефонния трафик. 3.3.Участникът трябва да осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни номера на всички телефони от приложения списък. 3.4.Участникът трябва да предложи преференциални цени за разговори в мрежата си. 3.5.Участикът трябва да осигурява преференциални цени за разговори в затворена корпоративна група (между телефонните постове на Възложителя). 3.6.Участникът трябва да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите. 3.7.Участникът трябва да освободи от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от корпоративната група. 3.8. Възможност за осъществяване на безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни повиквания – 150,160,166, 112. 3.9.Участникът трябва да осигури справочни безплатни телефонни услуги. 3.10. Участникът трябва да осигури възможност за: Тонално номеронабиране, Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия. Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на Възложителя да се предоставя възможност за идентификация на викащия номер/CLIP/ и предаването му към викания номер. 3.11.Участникът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар, обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидно разрешение за дейност по предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. 4.Срок на валидност на офертите – мин. 90 дни от крайния срок за получаване на офертата. Виж "Доп. информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

методика – Окр = Оц*0,7 + Ом*0,1+Отех*0,2 • Оценка на ценовите показатели – Оц; • Оценка на брой безплатни минути – Ом; • Оценка на технически показатели – От 1. Оценка на ценовите показатели – Оц, максимален брой точки - 100 т. Оц = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 Забележка: За оценка на ценовите показатели – Виж Приложение №2 (2 стр.) - което, можете да свалите от интернет-адреса „Профил на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”. Ценовото предложение на Участника трябва да включва всички разходи по свързване на телефоните на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги, както и всички месечни разходи за предоставянето на услугите. Всички цени да бъдат посочени в лева, до втори знак след десетичната запетая, без включен ДДС. Ако някой от участниците предложи различни цени за разговори /в зависимост от дни в седмицата или часове в денонощието/ по някой от критериите, то за целите на оценката се взима предвид най-високата цена. 2. Оценка на брой безплатни минути – Ом = Мо + М, максимален брой точки, които могат да се дадат по този критерии - 100 т. Мо - Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора – 70 т. Максимален брой минути на канал, които Възложителя би оценил 44640. Мо= Mo n/ Mo max х70 Mo max – най-голям брой безплатни минути Mo n – брой безплатни минути на n – то предложение М - Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания към абонати извън фиксираната мрежа на оператора, към други фиксирани мрежи в страната, максимален брой точки - 30 т. Максимален брой минути на канал, които Възложителя би оценил 44640. М= M n/ Mo max х30 M max – най-голям брой безплатни минути. M n – брой безплатни минути на n – то предложение. 3. Оценка на технически показатели – От максимален брой точки – 100. От=Tv+TP като: Tv- Време за отстраняване на повреди в часове ( Времето, в което са отстранени 95% от валидните повреди по абонатните линии), максимален брой точки -40. Тv =40хTv min / Tv n , където: Tv min - най-краткото предложено време Tv n – предложеното време на n-тия участник. TP- Процент на неуспешни национални повиквания, максимален брой точки -60. ТP =60хTP min/TP n , където: TP min – най-ниския предложен процент. TP n – предложен процент на n-тия участник. Стойността на този показател се посочва с точност до третия знак след десетичната запетая. За доказване на тези обстоятелства се прилага декларация, придружена от заверено копие от интернет страницата на участника и линк към нея, където са публикувани параметрите за качество на фиксираната услуга за 2013 г. В случай, че има разлика между декларирано и публикуваните в Интернет страницата на участника „Параметри на качеството на обслужване”, то предложението на участника по съответния показател се оценява с 0 (нула) точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката": 5.Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път, в лева след издаване на фактура, съгласно дните на отложено плащане /до 30 календарни дни/, като на фактурата е необходимо да бъде изписан номера на договора, датата на подписването му и неговия предмет. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. - Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга; - Декларация за осигуряване на възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя при промяна на доставчика на фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление. - Декларация или други документи, даващи информация на Възложителя, че участника отговаря на всяко от изисквания по т.3. „Технически изисквания” . - Предлагана цена в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, образувана като сума от ценовите показатели, подробно описани в Приложение №2 – 2 стр. - Брой безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора. - Брой безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания към абонати извън фиксираната мрежа на оператора. - Срок за отстраняване на повреди посочен в часове./минимум 1 час/. - Процент неуспешни национални повиквания. - Срок за отложеното плащане-До 30 календарни дни. - Срок за изпълнение на услугата. - Срок на валидност на офертата- посочен в календарни дни. /минимум 90 календарни дни/. - край на продължението. Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/06/2014