Версия за печат

BG-гр.Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, гр.Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mu-varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Варна,съгласно приложена спецификация (Приложение № 2). Поръчката включва периодични доставки на стоките след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни, за една година и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките съобразно нуждите си. Договор влиза в сила, считано от 11.09.2014г. и е за срок от 1 (една) година или до изчерпване на максимално допустимата стойност по договора.Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в спецификацията (Приложение № 2).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30199230, 30197600, 22850000

Описание:

Принадлежности за офиса
Пощенски пликове
Третирана хартия и картон
Класьори и аксесоари за тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 106 355мерни единици (брой, опаковка) канцеларски материали, описани в техническата спецификация към поканата (Приложение № 2).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката, участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложената крайна цена без ДДС трябва да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката на стоките (за опаковка, доставка, данъци, такси, мита, транспортни и др.разходи до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно). Така предложените от Участника крайни цени без ДДС не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Предложената крайна цена за изпълнение на поръчката ще служи при оценяване на офертите като сума, посочена в лева без ДДС - получена от предложените единични цени на Участника и калкулирана с посочените от Възложителя количества в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 4). Посочените в Количествено-стойностната сметка количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените обеми - съобразно потребностите и финансовата си обезпеченост, включително и да заявява други канцеларски материали от каталога на Изпълнителя, които не са включени в Приложение №2. При необходимост от закупуване на канцеларски материали, неописани в спецификацията, определеният за Изпълнител участник се задължава да доставя съответните стоки по цени без ДДС, посочени в каталога с минимум предоставената отстъпка – съгласно подадената в Приложение № 4 оферта. Актуалният хартиен носител на каталога, приложен към офертата на Участника трябва да е идентичен с публикувания на официалната интернет страницана Участника. Съответствията ще се оценяват като предлаган продукт и идентичност на предложената за него и в двата каталога цена. Срок за изпълнение на доставките – не по-дълъг от 3 /три/ календарни дни от подадената от Възложителя заявкат за обикновени поръчки и в срок до 24 часа, считано от датата и часа на подаване на заявката от страна на Възложителя за спешна поръчка Изисквания към участниците:В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.За част от стоките, за които това изрично е посочено в спецификацията, Възложителят изисква представянето на мостри с подаването на офертата. Мострите на класирания на първо място участник, с когото е сключен договор за изпълнение на поръчката, се връщат от Възложителя на Изпълнителя след изтичане на срока на договора. На останалите участници се връщат след сключването на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие 1.Попълнена оферта по образец.2.Предложение за изпълнение (Техническо предложение) на изискванията на Възложителя – по образец в Приложение №6. Предложените от участника канцеларски материали трябва да са с технически параметри, идентични или по-добри от изискванията на Възложителя. За всяка номенклатура се посочват: търговска марка, фирма и страна производител, кат.№ и страница от каталога.3. Ценова оферта по образец с приложени Количествено-стойностни сметки.Участниците нямат право да променят съдържанието на колоните и редовете в Ценовата оферта. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложена цена” поставен в плика с офертата на участника.При попълването на Количествено-стойностната сметка сумите се закръглят до втори знак след десетичната запетая. Общата стойност на офертата се образува като сбор от общите цени (произведението на предложената единична цена и заложеното количество) на включените в КСС изделия.В случай, че в КСС предложена от участника бъде открита грешка в изчисляването на общата стойност на дадено изделие и/или крайна обща стойност, офертата няма да бъде допусната до оценяване и класиране.4.Хартиен носител на актуален каталог, разпространяван за поръчка до всички клиенти на Участника на територията на Република България. Каталогът е неразделна част от техническото приложение на Участника. В него трябва да са посочени единични цени без ДДС на артикули от следните групи стоки: хартия и хартиени изделия, пособия за съхраняване и архивиране на документи (класьори, папки, джобове и др.), пишещи и коригиращи средства, принадлежности за бюро, средства за презентация (дъски, екрани, флипчартове и др.) и др.5.Мостри на посочените в спецификацията продукти (Приложение № 2), поставени в кашон/и с надпис „Мостри към процедура с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна” и наименование на участника.6.Списък на приложените към офертата мостри за стоките, като поредния номер се поставя върху опаковката на мострата. Номерата на приложените мостри трябва да отговарят на поредните номера на описаните в спецификацията на Възложителя продукти (Приложение №2). Същите трябва да са аналогични като поредност и в техническо предложение на Участника. 7.Документ за внесена гаранция за участие – заверено от участника копие от платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. 8.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие.Всички представени документи по т. 1,2,3 и 6 се предоставят подписани и подпечатани от Участника на всяка страница. Само каталогът по точка 4 се подпечатва и подписва на заглавна страница. Всички Участници, представящи копия на актуален каталог го представят с печат „Вярно с оригинал“ и подпис на Участника (респективно представителя му) на всяка страница от каталога. Участници, чиито оферти и технически предложения за изпълнение не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 27.06.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2014