Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова - Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mu-varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове за нуждите на МУ-Варна съгласно приложена спецификация /Приложение № 2/.Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени в техническата спецификация /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39110000

Описание:

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на възложителя.Предлаганата единична цена на всеки артикул трябва да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката и монтажа на стоките (за опаковка, доставка, транспортни и др.разходи, данъци, такси, мита), включително доставката на артикулите със собствен транспорт, франко Университета или до основните му звена да представлява пълната и окончателна единична цена за изпълнение на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни от заявката.Гаранционният срок на столовете по т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.12, т.13, т.16, т.17, т.18, т.19 и конферентния комплект по т.20 от техническата спецификация не може да бъде по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца. Гаранционният срок на столовете и табуретките по т.1, т.2, т.9, т.10, т.11, т.14 и т.15 от техническата спецификация не може да бъде по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие: 1. Попълнена оферта по образец;2. Техническо предложение за предлаганите стоки - подписано и подпечатано от участника. Техническото предложение се изготвя по приложения в настоящата документация образец, като се описват подробно доставяните стоки съгласно условията на конкурсната документация. За всяка номенклатура се посочва и следната информация: описание с работни и технически характеристики на предлагания продукт, гаранционен срок, каталожен №/стр.от каталога/модел на производителя, търговска марка, фирма – производител и страна – производител. Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри, идентични или по-добри от техническите спецификации на Възложителя. 3. Оригинални фирмени каталози и/или копие, извадки от оригинални фирмени каталози, само страниците касаещи съответната номенклатура, и/или принтиран от каталог от сайт документ и/или снимков материал и/или схеми на оферираните от участника стоки, свидетелстващи за техническите характеристики и възможности на предлаганите табуретки, работни и посетителски столове и съответствието с изискванията на Възложителя. Оригиналните фирмени каталози се заверяват на първа страница с подпис и печат на участника. Копията, извадките и/или принтираният от каталога на сайта документ и/или снимковият материал и/или схеми се заверяват на всяка страница с подпис и печат на участника, като в горния десен ъгъл се посочва номерът на стоката от спецификацията, за която се отнасят. Техническо предложение на Участник, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и/или е непълно и/или е без посочените в т.3 доказателства за техническите характеристики, доказващи съответствието на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя, се предлагат за отстраняване от участие. 4. Ценово предложение по образец с приложена Стойностна сметка. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложена цена” поставен в плика с офертата на участника. При попълването на Стойностната сметка сумите се закръглят до втори знак след десетичната запетая. 5. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие. 6. Документ за внесена гаранция за участие – заверено от участника копие от платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Всички представени документи по т. 1,2, 3 и 4 се предоставят подписани и подпечатани от Участника на всяка страница. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула: К цена = К1+К2+К3+……..К20,Където К1, К2, К3…К20 са оценки по формула на ценовата оферта за всеки един от артикулите в спецификацията.К1=Ц мин. в лв./Ц участник в лв., където:- Ц мин. в лв. – най-ниско ценово предложение за съответния артикул от спецификацията;- Ц участник в лв. – предложението на оценявания участник за същия артикул; К2=Ц мин. в лв./Ц участник в лв., където:- Ц мин. в лв. – най-ниско ценово предложение за съответния артикул от спецификацията;- Ц участник в лв. – предложението на оценявания участник за същия артикул;…….До К20.На първо място се класира участника с най-висок сбор точки – К цена.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 27.06.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост,не се приема от Възложителя и се връща на участника,като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Класирането ще се публикува в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2014