Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора - за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора. Предметът включва доставка на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди, тяхното демонтиране и монтаж, както и баланса им. Подробното описание на видовете гуми, съответно свързаните с тях услуги е дадено в техническа спецификация (Приложение №1-7стр.). При извършване на доставката и услугите свързани с нея, Изпълнителя представя сертификат за изделието. Срокът за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги, след получена заявка е 1 работен ден. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 /една/ година, от датата на сключване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03420000

Описание:

Гуми (клейове)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на гумите, съответно свързаните с тях услуги ще се доставят/извършват периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базите на избрания за изпълнител

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 1.Участникът да разполага с повече от една собствени или наети бази на територията на гр. Стара Загора. 2.Начин на образуване на цената: Сбор от единичната цена на гумата, цената за демонтажа и монтажа й, както и цена на баланса й - по зададена техническа спецификация /приложениe №1/. Цената е в български лева без ДДС. 3.Гаранционен срок на предлаганите гуми – минимум 12 месеца. 4. Начин на плащане: Отложено плащане, 30 календарни дни, след изпълнение на доставката/услугата и издаване на фактура – оригинал, /в която да бъдат посочени №, дата и предмет на договора/, по банкова сметка на Изпълнителя. 5. Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни. 6.Критерий за възлагане на поръчката – най-ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 6А получава 70 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 35 точки третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 6Б получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки, третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. Сборът на точките от двете таблици – № 6А и № 6Б, дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100 . Указания за попълване на таблиците в техническата спецификация: Участниците попълват всички таблици, с изключение на таблици № 6А и № 6Б /в тях стойностите се изчисляват автоматично/. След попълване на стойностите съгласно указанията, всички таблици /12бр./ се разпечатват (включително и тези, които програмата автоматично е изчислила) и се представят на хартиен носител, като всеки лист трябва да е подписан и подпечатан от представляващия участника. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти. -Декларация попълнена от участника, че за срока на действие на договора той разполага с повече от една собствени или наети бази на територията на гр. Стара Загора. -Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, по зададената техническа спецификация /приложение №1/. - Гаранционен срок на предлаганите гуми, посочен в месеци – минимум 12 месеца. - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, се представя пълномощно. Техническата спецификация /Приложение №1- 7 стр./ може да бъде получена на посочения интернет- адрес на Възложителя от поле "Профил на купувача", опция "Публични покани" /.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2014