Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ИХИДРОЛОГИЯ - БАН, бул. "Цариградско шосе" № 66, За: проф. д-р Добри Димитров, Р. България 1784, София, Тел.: 02 4624630, E-mail: dsimova@abv.bg

Място/места за контакт: бул. "Цариградско шосе" № 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.meteo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.meteo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка – публична покана е “Доставка на GPS приемници комплект за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН)”. Оборудването е необходимо при извършване от НИМХ на работата по определяне на надморската височина и координатите на наблюдателните пунктове в мрежите на НИМХ. Поръчката е формулирана по следния начин и включва GPS приемник комплект – 3 бр., включващ: І: GPS приемник с вградена мултичестотна антена за приемане на спътникови сигнали интегрирани в корпуса му ІІ: Полеви компютър (контролер) за управление на интегрирания GPS приемник ІІІ: Полеви софтуер за работа с GPS приемник ІV: Аксесоари към всеки приемник V: Софтуер за последваща обработка на данните получени от GPS измервания

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание, неразделна част от конкурсните условия, които могат да бъдат намерени в Профила на купувача - www.meteo.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42832 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна сграда на НИМХ -БАН -София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Икономически и финансови възможности: Участникът трябва да е реализирал оборот общо за последните три години в размер на не по-малко от два пъти прогнозната стойност на поръчката, за която участникът кандидатства. За да е видно съответствието на участника с горното изискване, той следва да представи: 1.1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 1.2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.). Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи тези документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. .2. Участникът трябва да е реализирал оборот от доставки сходни с предмета на процедурата, за която участникът кандидатства общо за последните три години в размер на прогнозната стойност на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства. За да е видно съответствието на участника с горното изискване, той следва да представи: 2.1. Справка-декларация за всяка от последните три години съдържащата общия оборот на участника и оборота от доставки сходни с премета на процедурата, за която участникът кандидатства. 3. Технически възможности: 3.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора сходни с предмета на поръчката, за която кандидатства на обща стойност не по-малко от прогнозната стойност на съответната доставката, чието изпълнение да е приключило успешно през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка. Под успешно изпълнен договор се разбира договор, чието изпълнение е приключило към крайната дата за подаване на офертите и оборудването е доставено и прието от възложителя/получателя по договора без забележки. Успешното изпълнение се удостоверява с препоръки за добро изпълнение, от които да е видно какъв е предметът и обхватът на договора, периодът на изпълнение, както и че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем. Като доказателство за успешно изпълнен договор, участникът може да представи и всеки друг документ, който съдържа горната информация. Във връзка с горното изискване, участникът следва да представи попълнена, подписана и подпечатана справка-декларация (Приложение № 5). 3.2. Участникът трябва да удостовери, че предлаганите уреди притежават сертификати ISO 9001 или еквивалент или други международно признати сертификати за качество; 3.3. Участникът трябва да е оторизиран за дейността, предмет на поръчката от производителя на предлаганото оборудване; 3.4. Участникът трябва да посочи поне един сервиз, където ще извършва гаранционното обслужване в случай на повреда или необходимост от профилактика, включително работно време на сервиза и данни за контакт – телефон, факс, ел. поща.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = брой точки по показател Т „Гаранционен срок” х 0.3 + брой точки по показател Ф „Предлагана цена“ х 0.7 , където: 0.3 - е относителна тежест на техническият показател (30 %) 0.7 - е относителната тежест на финансовият показател (70%)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата необходима документация е публикувана на страницата на НИМХ в профил на купувача:www.meteo.bg, рубрика "Обществени поръчки 2014".Всеки участник подава своята оферта, като комплектова всички документи, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно чл. 101 а, ал. 2 от ЗОП и ги поставя в един запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата се записват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и референтния номер, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2014