Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, бул. "д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: Николай Спасов, България 1040, София, Тел.: 02 9701399, E-mail: nspasov@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: бул. "Д-р Г.М.Димитров" №52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bpo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии по образец и други за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на поръчката е до 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник представя офертата си съгласно изискванията на възложителя в запечатан непрозрачен плик в регистратурата на Патентно ведомство до 16:30ч. на 27.06.2014г. Предлаганите цени трябва да са в лева без ДДС. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото предложение. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен за срок от две години. Предоставят се данни за участника - име / наименование, ЕИК, адрес на регистрация, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция и др. Срокът на валидност на офертата следва да бъде 90 дни от датата на подавнаето на офертата. Участниците следва да отговарят на изискванията предвидени в ЗОП, актовете по прилагането му, както и на изискванията, посочени в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на сайта на възложителя. Срокът на изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на подписване на договора. Техническата спецификация на поръчката се намира в документацията за участие. - Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците: •В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания за финансово – икономическо състояние: 1. Общ оборот, реализиран общо за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева. 2. Оборот, реализиран от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, общо за последните три финансови години /2011, 2012, 2013 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, да бъде не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева. - Технически възможности и/или квалификация на участника. Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат зачитани. Под "изпълнени договори" се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили през посочения период до датата, определена за краен срок за подаване на офертите. 2. Да притежава валиден /с неизтекъл срок/ сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности сходни с предмета на поръчката или друг еквивалентен. /Когато участникът е обединение, тези дейности трябва да се покриват съвместно от сертификатите на участниците в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението/. Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на Европейския съюз, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Участникът следва да притежава сертификати за качество, издадени от акредитирани лаборатории: - сертификат за офсетова хартия; - сертификат за двустранно хромова хартия /за матирана и за гланц/; - сертификат за опаковъчен картон; - сертификат за мастилата за офсет и сито печат. Когато сертификатите са на чужд език, същите се представят превeдeни на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВАЖНО! Изображенията на изброените в техническата спецификация специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии по образец, се намират на магнитен носител (CD) и ще бъдат предоставени при поискване на всеки един участник срещу подпис. Възложителят си запазва правото при необходимост да внася корекции в съществуващите печатни форми, образци и др. подобни или да създава нови такива. CD-то може да бъде получено в работното време на Патентно ведомство на Република България на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б - регистратура.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2014