Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпитване на отпадъчни води”- извършване на собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, в съответствие разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти от пречистени отпадъчни води след ПСОВ, заустени отпадъчни води от селищни канализации и заустени води от промишлени предприятия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90420000

Описание:

Услуги по третиране на отпадъчни води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно разрешителните за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти от пречистени отпадъчни води след ПСОВ, заустени отпадъчни води от селищни канализации и заустени води в улична канализация от промишлени предприятия. Копие на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води ще бъдат предоставени на изпълнителя след сключване на договора. Изпитванията ще се правят по заявка, в зависимост от нуждите на Възложителя. Изследвани показатели: активна реакция pH, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор, олово, хром(шествалентен), хром (тривалентен), мед, арсен, кадмий, цианиди (общо), цинк, феноли (летливи), нефтопродукти, екстрахируеми вещества, амониев азот. При всяка една проба се изследват всички показатели, като няма съществен приоритет на някой от тях.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лабораторията на изпълнителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сбор от цените за изпитване на отделните показатели, в български лева без ДДС. 2.Качество на услугата: акредитирана лаборатория. 3.Срок за изпълнение на услугата: представяне протокол от изпитване до 10 календарни дни след предоставяне на пробата за изследване . 4.Срок на действие на договора – две години. 5.Начин на плащане: Отложено плащане, до 30 календарни дни по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура, в която да бъдат посочени №, дата и предмет на договора. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Сертификат за акредитация с обхвата на акредитацията. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. - Срок за изпълнение на услугата, представяне протокол от изпитване до 10 календарни дни, след представяне на пробата за изследване. - Срок на валидност на офертата- минимум 60 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2014