Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора –за задоволяване на възникващите потребности от канцеларски материали, необходими за всички работни процеси, свързани с основната дейност на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата да се доставят периодично по писмена заявка, подписана от лица упълномощени от Възложителя, ще се заявява според нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на адрес: ул. „Христо Ботев” №62

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставените материали да отговарят на действащите стандарти;всяка конкретна заявка да бъде изпълнена в предложения срок, а участникът да е оторизиран представител на предлаганите продукти или да е техен производител. Доставките ще се осъществяват с транспорт на изпълнителя. Транспортните разходи по доставката на материалите ще бъдат за сметка на изпълнителя. 1.Материалите да отговарят на техн. изисквания на Възложителя /Приложение №1 – 12 стр./, което може да бъде получено на посочения интернет адрес на профил на купувача, опция "Публични покани". 2.Начин на образуване на цената: Сбор от единичните цени на отделните канцеларски материали, съгласно приложение №1-12 стр. За всеки артикул трябва да е посочена цена, която да е различна от 0, 00 лв. 3.Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка: до 5 работни дни 4.Срок на действие на договора – 1 /една/ година. 5.Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни, по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура, в която да бъдат посочени: №, дата и предмет на договора. Към фактурата се прилага екземпляр от заявката. Фактура се издава за всяка отделна заявка. 6.Критерий за възлагане на поръчката – най-ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 получава 40 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 20 точки, третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки, третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 3 получава 20 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 10 точки, третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 4 получава 10 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 5 точки, третия по цена и всеки следващ – съответно 0 точки. Сборът на точките от четирите таблици – №1, №2, №3 и №4 дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Документи, доказващи, че участника е оторизиран представител на предлаганите продукти или е техен производител. - Сертификат ISO 9001 или негов еквивалент на предлаганите материали. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана - по зададена техническата спецификация. - Срок за изпълнение на доставката след получаване на заявка – максимум до 5 работни дни. - Срок на валидност на офертата- минимум 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2014