Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информационен център на Министерство на отбрана, ул. "Г.С.Раковски" №106, За: Тома Иванов, Република България 1080, София, Тел.: 0892 606754, E-mail: toma.ivanov@gmail.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наемане на телевизионно оборудване за нуждите на "Военен телевизионен канал" на "Информационен център" на Министерство на отбраната

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92214000

Описание:

Услуги, свързани с радиостудиа или радиооборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Телевизионна камера - 3 броя, видео смесител - 1 брой, интеркомна система - 1 брой, видео контролен монитор - 1 брой, телефонен хибрид - 1 брой, видео матрица - 2 бр.,модули - 10 бр., слушалки от затворен тип- студийни - 6 бр. и компресор-лимитер за изравняване на звука в ефира.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферти за участие в поръчката могат да подават всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, б "а" до "д" и ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са: Предлагана цена с тежест 50 точки. Срок на доставка с тежест 50 точки.Методиката за оценяване на офертите е представена в документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуемите документи са: 1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие; 2.Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Документ за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 6;. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП- Приложение № 7 6. Декларация за приемане условията в проекта на договор- Приложение № 9; 7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия кандидата). 8. Предложение за изпълнение на поръчката – съгласно Техническо предложение. 9. Цена за изпълнение на поръчката – съгласно Ценово предложение. От датата на публикуването на настоящата покана пълен достъп до документацията за участие в процедурата се предоставя на посочения горе интернет адрес. Офертите задължително трябва да се поставят в запечатан непрозрачен плик, като няма изискване да се прилагат правилата за комплектоване на офертите в три отделни плика. Посочената прогнозна стойност в размер на 66000 лева е без ДДС

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2014