Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, За: Диана Костова - координатор проект, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71065, E-mail: d.kostova@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Община Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на консумативи и материали, необходими за изпълнението на дейностите по проект: ”Cross Border Gardening Art by Black Sea” MIS ETC code 697, изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013. За изпълнението на този проект, с друга публична покана е закупено офис оборудване - мултифункционално устройство "Konika Minolta Bizhub C364". Необходимо е доставката на тонер, трябва да бъде съобразена с посочената марка на мултифункционалното устройство.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат доставени следните консумативи и материали: С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат доставени следните консумативи и материали: - Копирна хартия, А4, пакет 500 листа – 10 пакета - Цветна копирна хартия, формат А4, 5 цвята микс – пакет 500 листа – 2 пакета - Тонер – шпула за Konika Minolta Bizhub C364, препоръчана от производителя - цвят „Cyan“ - над 24 000 копия – 1 брой - Тонер – шпула за Konika Minolta Bizhub C364 цвят „Magenta“, препоръчана от производителя - над 24 000 копия – 1 брой - Тонер – шпула за Konika Minolta Bizhub C364 цвят „Yellow“, препоръчана от производителя - над 24 000 копия – 1 брой - Тонер – шпула за Konika Minolta Bizhub C364 цвят - черен, препоръчана от производителя - над 26 000 копия – 3 броя - Класьор – PVC – 5 броя - Папка джоб – 100 броя - Папка PVC с машинка - прозрачно лице и перфорация – 50 броя - Компакт дискове CD-R, 700 MB - 50 броя - Плик за компакт дискове – хартия – брой 50

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С изпълнението на настоящата публична покана се очаква да бъдат доставени консумативи и материали, описани подробно в РАЗДЕЛ III - "Количество и обем" от настоящата покана Офертата се изготвя по образец - Приложение № 1. Валидността на офертата да е не по-малка от 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и адрес на електронната поща. В плика трябва да бъдат приложени и: Приложение 2- Образец на Административни данни, Приложение 3 А - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от ЗОП и Приложение 3 Б- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Всички представени документи следва да са надлежно подписани и подпечатани с мокър печат на участника. Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник може да участва за цялата поръчка, съгласно предмета на поръчката. Офертата трябва да бъде подадена на български език, и да бъде получена преди крайния срок на адреса, посочен в поканата. Начална дата и срок на изпълнение Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка. Срокът за доставка на материали и консумативи, необходими за изпълнение на проекта ”Cross Border Gardening Art by Black Sea” е максимум 10 (десет) календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната информация за условията и изискванията вкл. и образците към обществената поръчка може да бъде открита на официалната интернет страница на Възложителя (профил на купувача) www.balchik.bg. линк към раздел "обяви", подраздел "публични покани": http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2014