Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-гр.Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, гр.Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mu-varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на МУ-Варна съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на две обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас. Всеки участник може да подаде оферта за една или и двете позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката и монтажа на климатици с минимални технически характеристики посочени в спецификацията към процедурата - Приложение № 2. Позиция № 1 включва три вида климатици, позиция № 2 включва 17 вида климатици. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява необходимостта от доставка и монтаж на климатици в зависимост от потребностите и финансовите си възможности. Максимално допустимата стойност на договора е 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 1 и 30 000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не възлага заявки за максимално допустимата стойност на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да достави нови и неупотребявани климатици, които да нямат явни или скрити дефекти. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Доставените климатици следва да са съпроводени с гаранционни карти и инструкции за употреба на български език. Предложената крайна цена да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката и монтажа на климатиците (за опаковка, доставка, монтаж, транспортни и др.разходи, данъци, такси, мита до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно включително и необходимите за монтажа елементи, консумативи, монтажна пяна, тръбен път, PVC канал при дължина на тръбния път до 4 метра).При необходимост от монтаж на над 4 метра, Възложителят заплаща всеки допълнителен метър тръбен път (след четвъртия метър) на база посочена от избрания за изпълнител участник единична цена на метър линеен. Всеки участник следва да посочи цена на линеен метър при необходимост от монтаж с тръбен път над 4 метра. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 3 /три/ работни дни от получаване на заявката. Гаранционен срок на климатиците – не по-малък от 5 години. Срок за реакция след подаден сигнал за повреда – не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свой действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Попълнена оферта по образец (Приложение № 3); 2. Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. В предложението следва да са посочени техническите характеристики на предлаганата климатична техника, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя. Участникът следва да посочи търговска марка, производител, продуктов номер и модел на предлаганите от него климатици (Приложение № 6); 3. Ценова оферта по образец (Приложение № 4); 4. Документ за внесена гаранция за участие – заверено от участника копие от платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. 5. Доказателства за наличието на фирмен сервиз на територията на гр.Варна 6. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; Документите от т.1 до т.5 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“ на база посоченият от Участника в ценовата оферта сбор от единичните цени на предложените климатици. При попълването на Ценовата оферта сумите се закръглят до втори знак след десетичната запетая. Общата стойност на офертата се образува като сбор от единичните цени на включените в включените в спецификацията климатици. В случай, че в ценовата оферта на участника бъде открита грешка в изчисляването на крайната обща стойност, офертата на участника няма да бъде оценявана и класирана. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта, проекто-договора и образец на техническо предложение са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 23.06.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2014