Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна комисия по хазарта, Бул. "Академик Иван Евстатиев Гешов" № 15, ет. 2, За: Катя Николаева Кузманова, България 1431, София, Тел.: 02 98595827, E-mail: k.kuzmanova@dkh.minfin.bg, Факс: 02 9520096

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Академик Иван Евстатиев Гешов" № 15, ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dkh.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dkh.minfin.bg/inner.php?cat=202.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на горива за служебните автомобили (8 броя) на Държавната комисия по хазарта чрез карти за безналично заплащане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съвкупно количество/обем: 18952 (осемнадесет хиляди деветстотин петдесет и два) литра (общо бензин и дизелово гориво) за период от 24 (двадесет и четири) месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41067 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обектите на изпълнителя на територията на Република България

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в поръчката трябва да могат да осигурят периодична доставка на течни горива – бензин А 95-Н и дизелово гориво, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора с класирания на първо място участник, като преди подписването на договора същият трябва да представи документ, издаден от компетентен орган за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ; 2. Течните горива, предмет на настоящата поръчка, трябва да отговарят на изискванията за качество, посочени в Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; 3. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден сертификат съгласно изискванията на ISO 9001:2000 за внос, продажба, съхранение, логистика и транспорт на горива и потребителски стоки. Участникът трябва да представи копие на сертификата, заверено от него; 4. Участниците в процедурата трябва да притежават развита мрежа от бензиностанции, разположени във всички областни градове на страната, както и по основните пътища: София – Варна, София – Бургас, София – Пловдив – Бургас, София – Горна Оряховица – Русе, Варна – Бургас, Варна – Русе, София – Видин, София – Кулата, София – Гоце Делчев, София – Свиленград. Участникът трябва да представи списък с адресите на бензиностанциите на територията на Република България, снабдени с апарати за безналично плащане с карти; 5. Участникът трябва да гарантира, че обслужването в обектите се осъществява по начин, даващ възможност за стриктно отчитане и контрол. Поръчката трябва да се осъществява чрез електронни карти за безналично плащане във всички бензиностанции на кандидата. Електронните карти трябва да са без определен лимит за количество гориво и да се издават с регистрационния номер на съответния автомобил.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложението: 1. Официално оповестена цена в лева от участника на 01.06.2014 г. за един литър бензин А 95–Н, съответно един литър дизелово гориво. 2. Предлагана търговска отстъпка от стойността в лева на официално оповестената цена от участника на 01.06.2014 г. за един литър бензин А 95 – Н, съответно един литър дизелово гориво. Методика за оценка на предложението: По критерий К1: К1= 30 х (ОЦ минимална в лева (бензин) + ОЦ минимална в лева (дизелово гориво)) / (ОЦ на участника в лева (бензин) + ОЦ участника в лева (дизелово гориво)) - ОЦ минимална – най – ниската официално оповестена цена на 01.06.2014 г. за един литър бензин в лева, съответно един литър дизелово гориво в лева от всички участници; - ОЦ на участника - официално оповестена цена в лева на 01.06.2014 г. за един литър бензин, съответно един литър дизелово гориво в лева на оценявания участник; - „30” – тежестта на този критерий в комплексната оценка. По критерий К2: К2= 70 х (ТО на участника в % (бензин) + ТО на участника в % (дизелово гориво)) / (ТО максимална в % (бензин) + ТО максимална в % (дизелово гориво)) - ТО – търговска отстъпка на оценявания участник за един литър бензин в проценти, съответно един литър дизелово гориво в проценти; - ТО максимална – предложена най-високата отстъпка от участник за един литър бензин в проценти, съответно един литър дизелово гориво в проценти. „70” – тежестта на този критерий в комплексната оценка. Общата оценка по точките на участника – КО се определя по формулата: КО= К1+K2 К1 е броят на точките по критерий К1; К2 е броят на точките по критерий К2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Форма и съдържание на офертата: Офертата се представя под формата на писмено предложение в отговор на поканата на възложителя и съдържа: 1.1. Данни за лицето което прави предложението. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписващо/и офертата, в случай, че офертата не е подписана от законния представител/и на участник/а. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното/ите лице/а има/т право да подпише/ат офертата и да представлява/т участника в процедурата по възлагане на поръчката. 1.2. Предложение за изпълнението на изискванията за доставка на горива и техническите възможности на участника. Прилага се списък с адресите на бензиностанциите на участника на територията на Република България, снабдени с апарати за безналично плащане с карти, както и проект на договор; 1.3. Ценово предложение, съдържащо цена на литър гориво в лева без ДДС и предлагана търговска отстъпка в процент, съобразени с критерия и методиката за оценка на предложението. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, и/или при грешни изчисления, и/или други несъответствия, се взема предвид и за вярна се приема при класиране по-ниската цена, съответно по-високата търговска отстъпка, в полза на Възложителя, която е обвързваща за Участника; 1.4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация за чуждестранно лице, съгласно националното му законодателство; 1.5. Сертификат съгласно изискванията на ISO 9001:2000 за внос, продажба, съхранение, логистика и транспорт на горива и потребителски стоки – заверено копие от участника. 1.6. Срок на валидност на офертата - 30 (тридесет) дни, считано от датата на подаване на офертата. 2. Начин на представяне на офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на адреса на ДКХ: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, приемна. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписват: предмет на поръчката, лицето, което прави предложението, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Пликът съдържа изискваните документи съобразно поканата за участие в процедурата. 3. Място за подаване на офертите: В приемната на ДКХ: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване - 17.30 часа на 10.06.2014 г. В този срок офертите следва да са получени в ДКХ. Оферти след указания срок не се приемат и се връщат на подателя. 4. Неприемлива оферта: Участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие, когато: 1.4. Офертата е подписана от неупълномощено лице/ лица; 2.4. Офертата не отговаря на изискванията на ДКХ, заложени в поканата. 5. Ред на приемане на офертите, оценка и класиране на участниците: Участниците, чиито оферти съответстват точно и пълно на условията на ДКХ, определени в поканата, се допускат до оценка и класиране. Критерият за класиране е „икономически най – изгодна оферта”, като класирането се извършва по посочените в поканата критерии и методика за оценяване. 6. Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени от длъжностни лица, определени със заповед на Възложителя, в ДКХ, гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, в срок до пет работни дни след изтичане на срока за подаване на офертите. 7. Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни, считано от датата на подаване на офертата от участника. 8. Срок на изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2014