Версия за печат

BG-гр. Ветово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ветово, Община Ветово, обл. Русе, гр. Ветово, ул. "Трети март" №2, За: Ивелин Димитров, Р. България 7080, гр. Ветово, Тел.: 08161 2253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 08161 2871

Място/места за контакт: Община Ветово, обл. Русе, гр. Ветово, ул. "Трети март" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vetovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Ветово реализира проект: „Заедно за „зелено“ бъдеще” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – фаза 2 към ОП „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициент е община Ветово. Партньор на община Ветово по проекта е Nordisk Folkecenter for renewable energy, Кралство Дания. В изпълнение на: Дейност 4: Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020 г и Дейност 5: Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона от проекта Община Ветово ще проведе публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнители по дейности 4 и 5 и за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г.; Обособена позиция №2: Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона" Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. В изпълнение на Обособена позиция №1 избраният изпълнител следва да разработи Общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020 г. като стратегически документ, обвързващ сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Стратегията следва да се разработи за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие на Област Русе, като настоящият планов период обхваща 2014-2020 г. - пълните изисквания към изпълнението на ОП 1 са подробно разписани в Указанията и изискванията към участниците, в раздел Технически спецификации, публикувани на сайта на Община Ветово http://www.vetovo.com. В изпълнение на Обособена позиция №2 избраният изпълнител следва да разработи бизнес план за развитие на индустриална зона за територията на бивше военно поделение, предоставено безвъзмездно на Община Ветово с Решение на Министерски съвет №695/24.08.2012 г., с фокус върху използването на местни суровини и отпадъци от селскостопанска и горска промишленост за производство на възобновяема енергия - пълните изисквания към изпълнението на ОП 2 са подробно разписани в Указанията и изискванията към участниците, в раздел Технически спецификации, публикувани на сайта на Община Ветово http://www.vetovo.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311000, 79131000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите предмет на настоящата публична покана са подробно описани в Указанията и изискванията към участниците, в раздел Технически спецификации, публикувани на сайта на Община Ветово http://www.vetovo.com в раздел "Профил на купувача". Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 65 968,000 лв. без ДДС (шестдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева лева без ДДС) като същатата се явява и максимална стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. В случай, че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция, той изготвя отделно Ценово предложение по всяка позиция като отбелязва за коя обособена позиция е предложението. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Предлаганата цена по всяка обособена позиция не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: за обособена позиция №1 Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020 г. - 32 984,00 лв. без ДДС, за обособена позиция №2 Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона - 32 984,00 лв. без ДДС Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални стойности на процедурата като цяло и/или на някоя от отделните обособени позиции. Оферти, надвишаващи прогнозната стойност на обществената поръчка като цяло и/или на някоя от отделните обособени позиции няма да бъдат допуснати до оценка по съответната обособена позиция, за която е нарушението.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65968 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ветово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Изисквания към участниците: 1. Икономически и финансови възможности: 1.1. Участникът следва да е реализирал общ оборот от извършвана дейност през последните 3 приключили финансови години – 2011, 2012, 2013г в размер на не по-малко от: •За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 30 000,00 лв. (тридсет хиляди лева) без ДДС. •За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС. В случай, че участник участва и за двете обособени позиции, минималният реализиран общ оборот се изчислява сумарно като сбор от минималните изискуеми обороти за всяка от позициите, тоест същият следва да е реализирал общ оборот в размер на минимум 60 000 (шестдесет хиляди) лева и Приложение №6 се попълва общо за двете обособени позиции. При недостиг на оборота на участника с изискуемия сумарен оборот за двете позиции, участникът ще бъде отстранен от позицията, за която не му достига изискуемия оборот, започвайки от обособена позиция №2, освен ако участникът не посочи друга поредност. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванието за минимален реализиран общ оборот се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, като документите, с които се доказва съответствието с това минимално изисквание се представят само от участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнител/и, минималното изискване за реализиран общ оборот се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи, доказващи съответствието с поставения критерии за подбор се представят за всички подизпълнители. 2.Технически възможности, квалификации и опит: 2.1. Участникът следва да е изпълнил договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността), както следва: •За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – минимум 1 (един) договор с предмет, сходен на предмета на обособената позиция. Забележка: Под "предмет сходен на предмета на обособената позиция №1" следва да се разбират дейности по разработване и/или мониторинг, и/или оценка на стратегии, планове и/или програми, както и други документи които имат сходно предназначение и цели на предмета на обособената позиция. •За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - минимум 1 (един) договор с предмет, сходен на предмета на обособената позиция №2 Забележка: Под "предмет сходен на предмета на обособената позиция №2" следва да се разбират дейности по разработване и/или мониторинг, и/или оценка на бизнес планове и/или други документи с аналогично сдържание и цели. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за технически възможности се прилагат за обединението като цяло, а не към всяко от лицата включени в него. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнител/и, минималните изисквания за технически възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от ФЛ или ЮЛ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

•За ОП №1 - Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 3 основни показателя: Ц - Цена- с тежест 30 %, С - Срок за разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г. - 35% ; О - Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи 35 %; •Показателят - Цена (Ц) е с тежест 30% в КО - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин :Ц= (Цmin / Цi) x 100 Където Цi e предложена крайна цена за ОП 1 съгласно Ценовото предложение на съответния участник. и Цmin e мин.предложена крайна цена за ОП 1съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена. •Показателят - Срок за разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г – с тежест 35 % в КО - мак.оценка – 100 т. Като С = (С min / С i ) x 100 Където С min – мин. срок в календ. дни разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г, съгласно предлож. на уч-ка предложил най-кратък срок за разработване. Където С i - предложен срок в кален. дни за разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г съгласно предлож. на съответния уч-ник. Предложеният от участника срок за разработване на общинска стратегия не бива да надвишава 90 кален. дни •Показателят - Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи (О) – с тежест 10% в КО - макс. оценка – 100 т. Като О = (Оmin /Оi) x 100 Където Оi e предложен срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи, съгласнo предлож. нa съответния уч-ник. и Оmin e най-кратък срок в офертите на уч-ците в кален.дни за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя док-ти. Класирането на офертите по ОП1 се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Ц х 30% + С х 35% + О х 35% •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 3 основни показателя: Ц - Цена- с тежест 30 %, С - Срок за разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона - 35% ; О - Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи 35 %; •Показателят - Цена (Ц) е с тежест 30% в КО - представлява предложена от уч-ка крайна цена и оценката се формира по следния начин Ц= (Цmin / Цi) x 100 Където Цi e предложена крайна цена за ОП2 съгласно Ценовото предложение на съответния уч-ник. и Цmin e минималната предложена крайна цена за ОП2 съгласно Ценовото предложение на уч-ника предложил най-ниска цена. •Показателят - Срок за разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона – с тежест 35 % в КО - макс. оценка – 100 точки. Като С = (С min / С i ) x 100 Където С min – мин. срок в календ. дни за разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона, съгласно предлож. на уч-ника предложил най-кратък срок за разработв.. Където С min – мин.срок в кален.дни за разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона, съгласно предлож на уч-ника предложил най-кратък срок за разработване. Където С i - предложен срок в календ.дни за разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона съгласно предлож. на съответния уч-ник; Предложеният от участника срок за разработване на бизнес план за развитие не бива да надвишава 90 календ. дни. •Показателят - Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи (О) – с тежест 10 % в КО - макс. оценка – 100 т. Като О = (Оmin /Оi) x 100 Където Оi e предложен срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи, съгласнo предлож. нa съответния уч-ник. и Оmin e най-кратък срок в офертите на участниците Класирането на офертите по ОП2 се извършва в низходящ ред: КО = Ц х 30% + С х 35% + О х 35%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса на Община Ветово. Върху плика се посочва наименованието на поръчката, име на уч-ка,адрес за кореспонденция, тел.,факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа: • Списък на документите, съдържащи се в офертата • Писмо към оферта – Пр. №1; • Декларация за запознаване с условията на поръчката - Пр. №2; • Административни сведения - Пр. №3; • Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ; • Декларация за участие на подизпълнител - Пр. №4; • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Пр. №5; • При участник обединение, което не е ЮЛ - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението;Възложителят ще приеме и всеки друг документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия, в случай, че лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в договора, с който се създава обединението. • Информация за реализирания общ оборот от извършвана дейност през последните 3 (три) приключени счетоводни години - 2011, 2012 и 2013г. – Пр. №6; • Счетоводен баланс и ОПР за последните 3 години (2011, 2012, 2013г.) – копия, заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница. В случай че участникът е посочил ЕИК и Счетоводният баланс и Отчетът за приходите и разходите за последните три (2011, 2012, 2013г), години са обявени в търговския регистър по партидата на търговеца, същите могат да не се представят към офертата, а участникът само да посочи, че са обявени в търговския регистър. В случай, че участниците са чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, в която са установени. • Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано до датата на подаване на настоящата оферта Пр. №7; • Референции за добро изпълнение към договорите, посочени в списъка, чрез които участникът доказва покриването на критетиите за подбор; Ако участникът не представи препоръка за всеки един договор, с който покрива минималните изисквания на Възложителя за технически възможности, квалификация и опит, договорът няма да бъде признат за покриване на минималните изисквания. • Предложение за изпълнение на поръчката - Пр. №8-1 и/или Пр. №8-2 (в зависимост от това за коя обособена позициа се подава оферта); • Ценово предложение - Пр. №9; Пр. №9-1 и/или Пр. №9-2 (в зависимост от това за коя обособена позициа се подава оферта); Ценовото предложение трябва да включва попълнено и подписано Пр. №9 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. • Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); • Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата; Забележка: От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените от Възложителя Условия. Допълнителна информация и документи, свързани с публичната покана могат да бъдат получени на интернет страницата на Община Ветово http://www.vetovo.com , в раздел " Профил на купувача" .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2014