Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на банкова институция за финансова услуга – кредит „овърдрафт“ /обезпечен със залог на недвижими активи/ в размер на 500 000 лв.”. Обезпечението на овърдрафта ще е осигурено с недвижими активи на дружеството. Конкретизацията и размера на активите става при сключване на договора. Касае се за финансова услуга – кредит „овърдрафт”. Участниците представят допълнително споразумение, третиращо общите условия на съответната банкова институция, както и специфични клаузи засягащи дейността й. Същото ще е неразделна част от основния договор. Услугата ще се извършва от банкова институция със седалище /офис/ на територията на гр. Стара Загора. Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на услугата ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да притежава лиценз , издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. 2.Участникът да има присъден рейтинг от агенцията за кредитен рейтинг. 3. Участникът да има офис на територията на гр. Стара Загора. 4.Участникът да не е извършвал нарушения по чл. 103, ал. 1 от Закона за кредитните институции и спрямо него да не са прилагани надзорни мерки през 2014г. по чл.103, ал.2 от същия закон. 5.Място на изпълнение на услугата: гр. Стара Загора 6.Срок за предоставяне на сумата за усвояване след представяне на всички изискуеми документи – посочен в работни дни. 7.Срок на действие на договора – 1 /една/ година. 8. Начин на плащане. Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние на юредическото лице; - Копие на баланс и ОПР за 2013 г; - Копие на лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност; - Копие на удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг; - Декларация, съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последната 1 година, по възможност осъществявани в същия отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори; - Декларация, попълнена от участника, че той разполага с офис на територията на гр. Стара Загора; - Копие на документ, удостоверяващ, че към момента на подаване на документите за участие спрямо участника не са прилагани надзорни мерки през 2014 г. по чл.103, ал.2 от Закона за кредитните институции; - Срок за предоставяне на сумата за усвояване след представяне на всички изискуеми документи – посочен в работни дни; - Комисиона при вътрешнобанкови операции – посочен в лева; - Комисиона при междубанкови операции – посочен в лева; - Комисиона при преводи по рингс – посочен в лева; - Мес. такса за обслужване на сметката при ежедневно извлечение – посочена в лева; - Общ лихвен процент по кредита – посочен в процент; - Покритие на обезпечение на кредита – посочен в лева; - Такси и комисиони при обслужване на кредита – посочен в лева; - Такса ангажимент за неусвоената част от кредита – посочена в лева; - Общи условия на съответната банкова институция, както и специфични клаузи засягащи дейността й; - Проект на договора; - Срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = П1 x 0,05 + П2 x 0,05 + П3 x 0,05 + П4 x 0,05 + П5 x 0,10 + П6 x 0,20 + П7 x 0,20 + П8 x 0,20 + П9 x 0,10 където: П1 – срок за предоставяне на сумата за усвояване след представяне на всички изискуеми от банката документи, с относителна тежест – 0,05 П2 – комисиона при вътрешнобанкови операции, с относителна тежест - 0,05 П3 – комисиона при междубанкови операции, с относителна тежест - 0,05 П4 – комисиона при преводи по рингс, с относителна тежест - 0,05 П5 – мес.такса за обслужване на сметката при ежедневно извлечение, с относителна тежест -0,10 П6 – общ лихвен процент по кредита, с относителна тежест - 0,20 П7 – покритие на обезпечение на кредита, с относителна тежест - 0,20 П8 – такси и комисиони при обслужване на кредита, с относителна тежест - 0,20 П9– такса ангажимент за неусвоената част от кредита – 0,10 Оценка на критерия срок за предоставяне на сумата за усвояване: П1 Срок /посочен в работни дни/ след сключване на договора и след представяне на всички изискуеми от банката документи, който е необходим за усвояване на сумата по овърдрафта от Възложителя; - най - кратък срок - 100 т. - срока на предоставяне на i-ия участник се определя по формулата: П1 на i-тия участник (изразен в точки) = П1 min (в раб. дни): П1 на i-тия участник (в раб.дни) х 100 (max. бр. точки) Оценка на комисиона при вътрешнобанкови операции: П2 Предлаганата цена е в български лева за комисиона при вътрешнобанкови операции; - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П2 на i-тия участник (изразен в точки) = П2 min (в лева): П2 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Оценка на комисиона при междубанкови операции: П3 Предлаганата цена е в български лева за комисиона при междубанкови операции; - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П3 на i-тия участник (изразен в точки) = П3 min (в лева): П3 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Оценка на комисиона при преводи по рингс: П4 Предлаганата цена е в български лева за комисиона при преводи по рингс; - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П4 на i-тия участник (изразен в точки) = П4 min (в лева): П4 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Оценка на мес.такса за обслужване на сметката при ежедневно извлечение: П5 Предлаганата цена е в български лева за мес.такса за обслужване на сметката при ежедневно извлечение; - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П5 на i-тия участник (изразен в точки) = П5 min (в лева): П5 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Оценка на критерия общ лихвен процент по кредита: П6 Посочва се общ лихвен процент по обслужване по кредита, който включва всички лихви по обслужването. - най – нисък лихвен процент - 100 т. - общия лихвен процент на i-ия участник се определя по формулата: П6 на i-тия участник (изразен в точки) = П6 min ( в проценти): П6 на i-тия участник (в проценти) х 100 (max. бр. точки) Оценка на критерия покритие на обезпечение на кредита: П7 Посочва се покритие за обезпечение в лева - стойност на активи. - най – ниско покритие на обезпечение - 100 т. Продължава в раздел допълнителна информация:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение: -покритие на обезпечение на i-ия участник се определя по формулата: П7 на i-тия участник (изразен в точки) = П7 min ( в лева):П7 на i-тия участник (в лева)х 100 (max. бр. точки) Оценка на критерия такси и комисиони при обслужване на кредита: П8 Включват се всички такси и комисиони при обслужване на кредита в лева. - най – ниски такси и комисиони - 100 т. - такси и комисионни на i-ия участник се определя по формулата: П8 на i-тия участник (изразен в точки) = П8 min ( в лева): П8 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Оценка на критерия такса ангажимент за неусвоената част от кредита: П9 Такса ангажимент за неусвоената част от кредита в лева. - най – ниска такса - 100 т. - такса на i-ия участник се определя по формулата: П9 на i-тия участник (изразен в точки) = П9 min ( в лева): П9 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. точки) Забележка: Ако участник е предложил 0 по даден по-горе показател, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва П min = 0.0001 Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се определя за изпълнител. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2014