Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa багери, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора” - осигуряване на поддръжка и техническа изправност на багерите NEW HOLLAND-B110B и HIDROMEK-102B, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора. Обществената поръчка е с две обособени позиции, както следва : - I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, съгласно техническа спецификация (Приложение №1- 1 стр.) - II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B”, съгласно техническа спецификация (Приложение №2- 1 стр). Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. Техническите спецификации /приложения №1 и №2/, могат да бъдат получени на горепосочения интернет адрес на профила на купувача, опция "Публични покани".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224200

Описание:

Резервни части за други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Доставките ще се извършват с транспорт на изпълнителя. За I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, прогнозната стойнос е до 16 000 лв. без ДДС. За II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B” , прогнозната стойност е до 10 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 2. Участникът да разполага със собствен/а или нает/а складова база или магазин на територията на гр. Стара Загора. 3.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададените технически спецификации /приложения №1 – 1 стр. и приложение №2 – 1 стр/. Цената е в български лева без ДДС. 4.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 5. Срок за изпълнение на доставката след заявка – До 10 /десет/ работни дни. 6.Гаранционен срок на доставените части – минимум 12 /дванадесет/ месеца 7. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след изпълнение на доставката и издаване на фактура, в която да са посочени №, дата и предмет на договора, по банкова сметка на Изпълнителя. 8.Критерий за възлагане на поръчката - най-ниска цена. За обособена позиция №1 с наименование: „Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, съгласно приложение №1-1стр. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 получава 70 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 35 точки и третия по цена – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сборът на точките от двете таблици – № 1 и № 2 дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100. За обособена позиция №2 с наименование: „Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B”, съгласно приложение №2-1 стр. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 получава 70 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 35 точки и третия по цена – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сборът на точките от двете таблици – № 1 и № 2 дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася, в който да се съдържат следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти. -Декларация, че участника разполага със собствена или наета складова база или магазин на територията на гр. Стара Загора. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия участника. - Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – максимум 10 работни дни. - Гаранционен срок на предлаганите изделия-посочен в месеци (минимум 12 месеца). - Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2014