BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж.Борис Стоянов Гърков, Р.БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител на обект: „Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община Брезово”- І-ви етап

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161, 43325000

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Оборудване за паркове и площадки за игри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете дейности, които се предвижда да се изпълнят са описани в количествената сметка към работния проект на обекта. Количествената сметка е публикувана в «Профила на Купувача» на интернет- сайта на Възложителя. Прогнозната стойност на обекта е 90 000 лв. с ДДС. Офертите със стойности по високи от 90 000 лв. с ДДС ще бъдат отстранини от комисията за избор на изпълнител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово, община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да представи оферта, напълно съответстваща на Указанията за подготовка, съдържание и подаване на офертите, публикувани на «Профила на Купувача» на интернет- сайта на Възложителя. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа минимум следните документите: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 2. Декларация по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП - Приложение № 1. 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП - Приложение № 2. 4. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 3. 6. Декларация за приемане условията на Договора - Приложение № 4 7. Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с работния проект - Приложение № 5 8. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 9.1. Декларация – списък на основните договори за строителство сходно с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години - Приложение № 6. 9.2. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на Първа група, Пета категория. 10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние 10.1. Информация за общия оборот и оборота за строителство сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Приложение № 7 11. Техническо предложение - Приложение № 8; 12. Ценова оферта - Приложение № 9; 13. Количествено - стойностна сметка - Приложение № 10; 14. Административни сведения - Приложение № 11; 15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Максималният срок за изпълнение на СМР- предмет на договора е до 90 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка с протокол образец 2 и определяне на строителна линия и ниво.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и показателите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания. Оценяването и класирането на офертите се извършва в следната последователност : 1. Показател 1 /П1/ - Предлагана цена за изпълнение – 40 точки Същата се оценява по формула, както следва: П1 = min предлагана цена х 40, където: предложена цена - min предлагана цена – най-ниската цена, предложена за изпълнение на поръчката; - предложена цена – конкретната предложена цена от участника за изпълнение на поръчката, чиято оферта се оценява. Числото 40 е коефициент на тежест. 2. Показател 2 /П2/ - Срок на изпълнение на поръчката – 10 точки. П2 = Ср минимален х 10, където: Ср предлаган - Ср минимален - най-краткият предложен срок на изпълнението; - Ср предлаган - конкретен срок, предлаган от участника, чиято оферта се оценява. Числото 10 е коефициент на тежест. Забележка: Срокът за изпълнение на СМР да се представи в календарни дни. Срокът за изпълнение не може да бъде повече от 90 календарни дни. 3. Показател 3 /П3/ - Гаранционен срок – 10 точки. П3= Предлаган гаранц. срок х 10, където: mах гаранционен срок - Предлаган гаранц. срок –срокът на изпълнените СМР от оценявания участник; - Мах гаранционен срок – предложеният най-дълъг гаранционен срок Забележка: Сроковете се представят в календарни години и не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. 4. Показател 4 /П4/ - Стратегия за изпълнението на обществената поръчка – 40 точки: Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалните изпълнители и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване. Оценката по този показател се формира от следните елементи: 1. Описание на цялостния процес на изпълнение, подход и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството; 2. Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя; 3. Идентифициране на евентуалните рискове и стратегия за справяне с тях; Оценяването на Стратегията се извършва в съответствие с Методиката по общо решение на комисията за всеки отделен участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Проектната документация на обекта е на разположение /до 16.06.2014 г. вкл./ за разглеждане в административната сграда на Община Брезово всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа. Участниците в процедурата следва да се запознаят на място с работния проект на обекта и да удостоверят това с попълнено и подписано Приложение № 5. Приложенията към публичната покана могат да се получат чрез "профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2014