BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, Георги Димитров № 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж.Иван Баръмски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?38.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2014/2015 г. Обектите, в които ще се доставя дизелово гориво за отопление (маркирано) са: В гр.Брезово: 1. Сгадата на Общинска администрация 2. Целодневна детска градина в гр.Брезово В с.Зелениково: ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 Приблизителното прогнозно общо количество дизелово гориво за отопление (маркирано) за сезон 2014/2015 год. се очаква да бъде до 40 000 литра.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200 (FG04)

Описание:

Дизелово гориво (За отопление )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

40 000 литра. Прогнозна стойност на доставките до 60 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово и с.Зелениково

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания към кандидатите а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и в предмета на дейност да е включена търговия с петролни продукти, да притежават оборудван специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от ДАМТН. б) Кандидатите трябва да имат оборот от доставки на дизелово гориво за отопление (маркирано) общо за последните три години в размер на минимум 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС. Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за доставки на дизелово гориво за отопление (маркирано) за последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, както и това дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя. Кандидатът трябва да е изпълнил или да е в процес на изпълнение на минимум един договор за доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано). в) Кандидатите трябва да представят списък на техническо оборудване и техника (собствени или наети), с които разполагат и имат възможност да ползват за срока на изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да е придружен от приложени доказателства за собственост, респективно правното основание, на което кандидатът ще ползва конкретно посочената от него техника за срока на изпълнение на поръчката. Кандидатът трябва да разполага с минимум един специализиран автомобил за транспортиране на горива. 2.Условия по доставките а) Доставки ще се извършват периодично с транспортни средства на Изпълнителя след заявяване на необходимите количества и място на доставка, от Възложителя. б) Доставката на заявеното дизелово гориво за отопление (маркирано) да се извършва в 3 /три/ дневен срок от заявяването му. в) Разплащането на действително извършените доставки ще става след представянето на необходимите документи, в 30 /тридесет/ дневен срок от извършването й. 3.Гаранции Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 200 лева, депозирана при Възложителя чрез: а) вноска в брой в касата на Община Брезово; б) превод по банкова сметка на Община Брезово IBAN: BG27STSA93003301155693; BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски 4. Няма да бъде разгледана ценовата оферта на кандидат, които не отговаря на изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.brezovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2014