Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на бетонни конуси и цилиндри (пръстени)”-доставка на бетонни конуси и цилиндри (пръстени), съгласно техническата спецификация приложение №1- 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на профил на купувача, опция "Публични покани". Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко склад „ВиК” Стара Загора, кв. „Кольо Ганчево”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44114200

Описание:

Изделия от бетон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се уточняват в текущи писмени заявки в зависимост от нуждите на Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад „ВиК” Стара Загора, кв.”Кольо Ганчево”.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 2..Начин на образуване на цената: Предлаганата цена се образува като сбор от единичните цени на бетоновите изделия в български лева без ДДС, съгласно приложение №1. 3.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност. 4. Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – до 5 работни дни след датата на получаване на заявката. 5. Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя, в срок до 30 календарни дни, след приемане на доставката, удостоверено с двустранно подписан приемо- предавателен протокол и издаване на фактура, в която задължително са посочени №, дата и предмет на договора. 6.Критерий за възлагане на поръчката – Най-ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 получава 60 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 30 точки и третия по цена – съответно 0 точки. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 получава 40 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 20 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сборът на точките от двете таблици – № 1 и № 2 дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плика, в който да се съдържат следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние, - Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия участника, представена на хартиен носител. - Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – посочен в работни дни / до 5 работни дни/, - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2014