Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл.,,21-ви септември" № 6, За: Милен Йорданов, Р. България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на територията на град Балчик и услуги, чрез физическа охрана и сигнално – охранителни системи на недвижими имоти собственост на Общината, обособени по позиции”, както следва: - позиция №1, гр.Балчик, КПП 1 алея „Дамба”/бариера „Бяла къща”/ - позиция №2, гр.Балчик, КПП 2 алея ”Дамба”/комплекс”Тихия кът”/ - позиция №3, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално – охранителна техника – 15 обекта - позиция №4, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално – охранителна техника – 17 обекта

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000, 79711000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За позиция №1 и №2 -Осигуряване на денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим. За позиция №3 и позиция №4 - Охраната на обекти и имущество се извършва, чрез сигнално – охранителни системи. -Всеки кандидат може да подава оферта по всяка обособена позиция, която да е съобразена с изискванията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за формиране на комплексната оценка1.1 Показатели, формиращи комплексната оценка на офертите са: - ( ОЦ 1 ) – оценка на техническо предложение;-( ОЦ 2 ) – оценка на предлаганата цена. 1.2 Комплексна оценка ( КО ) на офертата на участника се изчислява по формулата: ( КО ) = ( ОЦ1 ) + ( ОЦ2 )Участникът, събрал най – много точки на Комплексната оценка ( КО ) се класира на първо място.2. Относителна тежест на показателите за оценяване: ( ОЦ1 ) = 60 точки, максимална стойност;( ОЦ2 ) = 40 точки, максимална стойност. Методика за определяне на оценката:1.ОЦ 1 – оценка на техническо предложение 1.1предлаган подход за изпълнение на поръчката. 60 точки – получава участник, който в тази си част на своето техническо предложение дава пълна представа на Възложителя за начина, по който участникът планира да изпълни задълженията си съобразно изискванията му. Подробно и задълбочено описва организацията, която ще създаде на обекта, дейностите, които са необходими за постигане на целите на договора, посочил е варианти за действие при различни природни бедствия, аварии, терористични актове и др., както и взаимодействие с органите на МВР и с Възложителя. Дефинирал е възможните рискове и е представил ефективен и целесъобразен начин за тяхното предотвратяване. Описал е организацията на ресурсите които възнамерява да вложи / ползва при изпълнение на поръчката, разпределяне на дейностите в рамките на екипа, описание на отговорностите на лицата. Обосновката е мотивирана, кореспондира с изискванията на Възложителя и представения списък на технически правоспособните лица. 30 точки – получава участник, който в тази си част на своето техническо предложение, недостатъчно и незадълбочено описва организацията, която ще създаде или същата е повърхностна. Планът съдържа в себе си всички необходими елементи / описание на организацията, дейностите необходими за постигане на целите, варианти за действие при рискови ситуации, взаимодействие, организация на ресурсите, описание на отговорностите и др., но тяхното засягане е общо и не дава възмойност да се придобие ясна представа за похватите на работа, както и какви процедури и методи за контрол ще се използват. Участникът не е успял да обхване в цялост процесите и не дава ясна представа на Възложителя за начина по който участника планира да изпълни задълженията си.;10 точки – получава участник, който е приложил план за организация на охраната в който липсват някои от необходимите елементи / описание на организацията, дейностите необходими за постигане на целите, варианти за действие при рискови ситуации, взаимодействие, организация на ресурсите и описание на отговорностите./ Част от тях не са разгледани или са посочени само бланкетно. Обосновката е незадълбочена и липсва мотивация по отношение на нейни части.;Оценката по този показател се извършва от всяко определено длъжностно лице за това, като длъжностното лице попълва отделна таблица за оценка на предложенията на участниците. Общата оценка на комисията от длъжностни лица за този критерий за всеки участник се получава, като сборът от индивидуалните оценки се раздели на броя на длъжностните лица в комисията ( средноаритметична оценка). За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.;2.ОЦ2 – оценка на предлагана цена;2.1Оценката по този показател се формира, като най – ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оцеляване се раздели на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 точки. Минимална предложена цена --------------------------------------Х 40 точки Цена, предложена от участника

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2014