Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Стара планина”, „Г.С.Раковски”, „Мир” и „Панайот Волов” в село Антон, Община Антон, във връзка с кандидатстване по новият програмен период 2014-2020 година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Стара планина”, „Г.С.Раковски”, „Мир” и „Панайот Волов” в село Антон, Община Антон, във връзка с кандидатстване по новият програмен период 2014-2020 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Решение за откриване на процедурата;2.Пълно описание на обекта на поръчката3.Изисквания и указания за участие в процедурата подготовка на офертата;4.Образец № 1 – Административно сведения ;5.Образец № 2 – Оферта;6.Образец № 3 – Декларация за запознаване на условията на поръчката;7.Образец № 4 – Техническо предложение;8.Образец № 5 – Декларация по ЗОП;9.Образец № 6 – Ценово предложение;10.Образец № 7 – Декларация за приемане условията на договора ;11.Образец № 8 – Информация за оборота за участника;12.Образец № 9 –Списък на проектантите;13.Образец № 10 – Списък на експертите;14.Образец № 11 – Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП;15.Образец № 12 – Доказателства за технически възможности чл.51, ал.1 от ЗОП.;16.Образец № 13 – Декларация за подизпълнители;17.Образец № 14 – Декларация по чл.47 от ЗОП;18.Образец № 15 – Проект на договора;19.Образец № 16 – Образец на банкова гаранция за участие в процедурата; Мин. изисквания за икон. и фин. Състояние на участниците:Участниците трябва да са реализирали общо за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на 50 000 лева без ДДС и оборот от проектантски услуги в размер на 30 000 лева без ДДС.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/,в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2011, 2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ г.);Декларация по образец –член 50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от проектантски услуги за последните три приключили финансови години.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по-горе, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Мин. изисквания за техн. възможности и квалификация на участниците. Всеки участник следва да е изпълнил през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите договор/и от проектантски услуги на обща стойност не по-малко от 30 000 лева без ДДС.Проектант за части „Пътна” и „Организация и изпълнение на строителството”: завършено висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност „Пътно строителство”, „Транспортно строителство” или еквивалентна; пълна проектантска правоспособност; със стаж по специалността-минимум 3 г.–1 брой.Проектант за част „Геодезия”: завършено висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност „Геодезия” или еквивалентна; пълна проектантска правоспособност; със стаж по специалността - минимум 3 г. – 1 брой.Проектант за част „ПБЗ”:завършено висше образование,степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер или еквивалентна; пълна проектантска правоспособност; със стаж по специалността - минимум 3 г. – 1 брой.За доказване на техническите възможности и квалификация, участниците представят следните документиСписък по образец, съдържащ описание на основните изпълнени договор/и за проектантски услуги, през последните три години.Гаранция за участие в размер на 1% - 350 лева, под формата на банкова гаранция или парична сума внесена по сметката на Община Антон.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване: (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. (Ср) Предложен срок за изпълнение на дейностите в календарни дни Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Фп*0,50) +(Ср*0,50); ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп. Указания за определяне на оценката по всеки показател: (Ср) Предложен срок за изпълнение на дейностите Поради необходимостта от бързо изготвяне на проектите, Възложителят определя максимален срок за изпълнение на поръчката от 40 дни. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен общ срок за изпълнение на поръчката се разделя на общия срок, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 100 т. минимален предложен срок _____________________________ х 100 точки срок, предложен от участника С цел да бъде избегнато предлагането на нереално ниски срокове на изпълнение на поръчката Участниците са длъжни да представят график на изпълнение на дейностите и стъпките необходими за завършване на всяка една дейност. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите, при условие че същите не водят до изменение на техническото предложение на участника. Всяко разяснение, което води или би довело до промяна в предложения първоначално в офертата срок за изпълнение се приема като изменение на техническото предложение на участника. ОЦ 2 - Оценка на предлаганата цена Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 100 точки. минимална предложена цена _____________________________ х 100 точки цена, предложена от участника, където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в публичната покана по проект Изработване на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Стара планина”, „Г.С.Раковски”, „Мир” и „Панайот Волов” в село Антон Община Антон във връзка с кандидатстване по новият програмен период 2014-2020 годин е качаена на официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2014