Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Петър Николов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493176, E-mail: p.nikolov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на обучения по английски език за служители в „Български пощи” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80580000

Описание:

Услуги по обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучението ще обхване служители, обслужващи непосредствено клиенти. Учебният процес ще се реализира в различни региони на страната, за които има заявка за обучение от страна на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Приложение 1 към Техническата спецификация.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация към поканата ( Приложение 2). Към офертата, участниците трябва да представят: 1. Данни за лицето, което прави предложението (Приложение 1); 2. Техническо предложение (Приложение 3); 3. Ценово предложение (Приложение 4); 4. Декларация за приемане условията по проекта на договора (Приложение 5.1); 5. Списък на преподавателите (Приложение 6); 6. Учебна програма; 7. Единна методика на обучението; 8. Оригинален екземпляр от учебните и помощни материали. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2014