Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул."Братя Миладинови" № 112, За: Даниела Петкова, България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: daniela.petkova@bgtransplant.bg, Факс: 029316 151

Място/места за контакт: София, ул. Братя Миладинови № 112

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgtransplant.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Анализ на процесите и взаимоотношенията на организационна и информационна структура – изработка на методология за предоставяне на административни услуги и обмен на данни“ по проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000, 72223000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно описание на предмета на поръчката /техническо задание/ публикувано на: http://www.bgtransplant.bg в раздел "Обществени поръчки" - профил на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р.България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 (три) договора за последните 3 години, в зависимост от датата на учредяване на участника или на стартиране на дейността му, до датата на подаване на предложението за поръчки с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка (Изграждане и/или проучване и/или анализ на ИТ инфраструкутри, информационни системи или бази данни в държавни организации), за изпълнението на които е получил референции /препоръки/, на обща стойност не по-малка от 70 000 лв. без ДДС. Поне два от договорите трябва да са с предмет, който включва и дейности по подготовка на технически спецификация или изготвяне на тръжни документации. 2. Участникът трябва да има изпълнени минимум 2 (два) проекта, свързани с информационни системи в областта на медицината. 3. Участникът трябва да разполага с минимум следните експерти: • Ръководител, със следната квалификация, умения и професионален опит: o Минимална образователна степен „магистър” или еквивалентна в областта на „Природни науки, математика и информатика”, „Технически науки и технически професии (комбинирани програми)” и „Обществени, стопански и правни науки”; • Анализатор – един, със следната квалификация, умения и професионален опит: - Минимална образователна степен „магистър” или еквивалентна в областта на „Технически науки и технически професии (информационни технологии)”; • Софтуерен специалист – един, със следната квалификация, умения и професионален опит: - Минимална образователна степен „магистър” или еквивалентна в областта на „Природни науки, математика и информатика”, „Технически науки и технически професии (информационни технологии)”; • Лекар – един, със следната квалификация, умения и професионален опит: - Минимална образователна степен “магистър” по медицина Подробна информация относно изискванията и изпълнението на поръчката е публикувана на : http://www.bgtransplant.bg в раздел "Обществени поръчки" - профил на купувача

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се изчислява по методика, публикувана в раздел Обществени поръчки - профил на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в раздел обществени поръчки - профила на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация - http://www.bgtransplant.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо, ценово предложение и другите изискуеми документи, и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 90 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в Звеното за административно обслужване на Изпълнителна агенция по трансплантация. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014