Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „В и К” - ЕООД, гр. Стара Загора, по зададена техническа спецификация /Приложение №1/”- за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност е необходимо да се избере доставчик на електроматериали и апаратура. Техническата спецификация /приложение №1 - 16 стр.,/ може да бъде получено на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410

Описание:

Електрически материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На изпълнителя не са гарантирани количества. Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Възложителя. Доставките ще се доставят с транспорт на доставчика.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централен склад (стопански двор), гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” №25.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да разполага с декларации за съответствие от доставчика, удостоверяващи, че електроматериалите и апаратурата, който са предмет на поръчката отговарят на съответните стандарти и са в съответствие с приложимите нормативни документи. 2.Срок на действие на договора – 1 /една/ година или до достигане на прогнозната стойност. 3.Срок за изпълнение на доставката – до 2 работни дни, след получена заявка. 4.Гаранционен срок на доставените електроматериали и апаратура – минимум 1 месец след монтирането им. 6.Начин на образуване на цената: Сбор от единичните цени на електроматериалите и апаратурата, съгласно приложение №1-16 стр. 7.Критерий за оценка на офертите: Най – ниска цена. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 5А получава 60 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 30 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 18Б получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица№ 19В получава 10 точки, следващия по цена участник получава 5 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сбора на точките от трите таблици – № 5А, № 18Б и № 19В дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100 . Участниците попълват всички таблици, с изключение на таблици № 5А, № 18Б и № 19В /в тях стойностите се изчисляват автоматично/ След попълване на стойностите съгласно указанията, всички таблици /42бр./ се разпечатват (включително и тези, които програмата автоматично е изчислила) и се представят на хартиен носител, като всеки лист трябва да е подписан и подпечатан от представляващия участника. 8.Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след изпълнение на заявка и издаване на фактура по банковата сметка на Изпълнителя, като на фактурата се изписват: номер, дата и предмета на договора. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: -Копие на удостоверение за актуално състояние. -Копия на декларации за съответствие от доставчика, удостоверяващи, че електроматериалите и апаратурата, който са предмет на поръчката отговарят на съответните стандарти и са в съответствие с приложимите нормативни документи. -Предложена цена, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, съгласно Приложение №1, в български лева без ДДС. -Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка до 2 работни дни . -Срок за отложено плащане , след изпълнение на заявката и издаване на фактура до 30 календарни дни. -Гаранционен срок на доставените електроматериали и апаратура -минимум 1 месец, след монтирането им. -Срок на валидност на офертата-минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2014