Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни сувенири за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложена спецификация (Приложение № 2). Поръчката включва периодични доставки на стоките след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни, за една година и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките съобразно нуждите си. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в спецификацията (Приложение № 2). При необходимост от изработване и закупуване на рекламни сувенири, неописани в спецификацията, определеният за Изпълнител участник се задължава да доставя съответните стоки по цени без ДДС, посочени в ценовата листа с минимум предоставената отстъпка – съгласно подадената в Приложение № 4 оферта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22460000

Описание:

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество 9890 броя рекламни сувенири, описани в техническата спецификация към поканата (Приложение № 2).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката, участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложената крайна цена без ДДС трябва да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с изработката и доставката на стоките (за материали, печат, опаковка, доставка, данъци, такси, мита, транспортни и др.разходи до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно). Така предложените от Участника крайни цени без ДДС не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Предложената крайна цена за изпълнение на поръчката ще служи при оценяване на офертите като сума, посочена в лева без ДДС - получена от предложените единични цени на Участника и калкулирана с посочените от Възложителя количества в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 5). Посочените в Количествено-стойностната сметка количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените обеми - съобразно потребностите и финансовата си обезпеченост, включително и да заявява други рекламни сувенири от ценовата листа на Изпълнителя, които не са включени в Приложение №2. При необходимост от изработване и закупуване на рекламни сувенири, неописани в спецификацията, определеният за Изпълнител участник се задължава да доставя съответните стоки по цени без ДДС, посочени в ценовата листа с минимум предоставената отстъпка – съгласно подадената в Приложение № 4 оферта. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 3 /три/работни дни от заявката за обикновени поръчки и в срок до 48 часа, считано от датата и часа на подаване на заявката от страна на Възложителя за спешна поръчка. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. За всички стоки посочени в спецификацията, Възложителят изисква представянето на мостри с подаването на офертата, като мострите трябва да са с рекламни надписи/печати, съобразно техническите спецификации (не е задължително печатът/надписът да е с данните на Възложителя). Мострите на класирания на първо място участник, с когото е сключен договор за изпълнение на поръчката, се връщат от Възложителя на Изпълнителя след изтичане на срока на договора. На останалите участници се връщат след сключването на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие:1.Попълнена оферта по образец.2.Предложение за изпълнение /Техническо предложение/ на изискванията на Възложителя – по образец в Приложение №6. Предложените от участника рекламни сувенири трябва да са с параметри, идентични или по-добри с изискванията на Възложителя.3.Ценова оферта по образец с приложени Количествено-стойностни сметки. Участниците нямат право да променят съдържанието на колоните и редовете в Ценовата оферта.Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложена цена” поставен в плика с офертата на участника.4.Хартиен носител на актуална ценова листа.Ценовата листа е неразделна част от техническото приложение на Участника. В нея трябва да са посочени единични цени без ДДС на артикули от следните групи стоки: химикали, писалки, тефтери, чаши, луксозни и стандартни подаръчни комплекти, тениски и др. Всеки участник в ценовата си листа следва да посочи и единични цени без ДДС за печат върху рекламните сувенири, разпределени по вид и клас на печат,възможни комбинации от цветове, тираж на продуктите и други данни позволяващи образуване на крайна цена.5.Мостри на посочените в спецификацията продукти(Приложение № 2), поставени в кашон/и с надпис „Мостри към процедура с предмет „Изработка и доставка на рекламни сувенири за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна” и наименование на уч-ка.6.Списък на приложените към офертата мостри за стоките, като поредния номер се поставя върху опаковката на мострата. Номерата на приложените мостри трябва да отговарят на поредните номера на описаните в спецификацията на Възложителя продукти (Приложение №2). Същите трябва да са аналогични като поредност и в техническо предложение на Участника. 7.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие.Всички представени документи по т.1,2,3,4 и 6 се предоставят подписани и подпечатани от Участника на всяка страница. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията и/или са непълни и/или са без мостри, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула: К цена = К1+К2.Показател К1 - “Предложена обща стойност без ДДС, изчислена на база предоставена от Възложителя КСС” с относително тегло в комплексната оценка – 0,90. Където К1 е съотношението към най-ниската предложена цена по Количествено-стойностна сметка изчислена по следната формула: К1=Цmin/Цn х 0,90, където: “Цmin.” е най-ниската предложена цена;“Цn” е цената на n- я участник;“0,90” е относителното тегло на показателя.Показател К2 - “Предложен процент отстъпка от ценова листа” с относително тегло в комплексната оценка – 0,10. Където К2 е съотношението към най-високия процент отстъпка от ценова листа изчислен по следната формула:К2=Цn/Цmax. х 0,10, където: Цmax. е предложеният най-висок % отстъпка;“Цn” е % отстъпка на n- я участник;“0,10” е относителното тегло на показателя.Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на предложение за изпълнение, образец на ценовата оферта със стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 02.06.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/06/2014