BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж.Борис Стоянов Гърков, БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основната цел на изготвянето на заданието и Опорния план е да се определят съдържанието и изискванията за изработване на ОУП на Община Брезово, както и организационно-техническите условия и изисквания по процедурите, свързани с изготвяне на плана - обект на Заданието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Брезово, с териториален обхват Община Брезово, включваща територията и на прилежащите й землища. Прогнозна стойност на услугата- до 16 600 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства: 1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; - престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Е обявен в несъстоятелност; 3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: а/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) който има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. г) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; При изготвяне на Заданието изпълнителят следва да се съобрази напълно с Техническото задание към настоящата обществена поръчка, изискванията на чл.125,ал.2 от ЗУТ и указателното писмо на министъра на инвестиционното проектиране с изх.№ V-12-1686/13.12.2013 г. Оферти,които са непълни и които не отговарят на предварителните условия в настоящата процедура, ще бъдат отстранени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.Брезово, област Пловдив, ул."Георги Димитров" №25, с посочване на поръчката, наименование и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Неразделна част от настоящата публична покана са приложенията, които са на разположение на посочения в раздел І.1) на поканата интернет адрес в профила на купувача - www.brezovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2014