Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, бл. 31, За: Ивелин Славов, България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: i.slavov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на: - тиксо-ролки с етикети с надпис за „ДПУ” /Допълнителни пощенски услуги/ – 17550 бр. и - тиксо-ролки с други специализирани надписи – 1580 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5 Регионални управления и БРСЦ на "Български пощи" ЕАД

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение №1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на Възложителя и трябва да съдържат: 1. Данни за участника, който прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №3/; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено; 3. Участниците следва да представят валиден сертификат отговарящ на стандарт ISO 9001 или еквивалентен; 4. Декларация от участника, че предоставените мостри отговарят на техническите изисквания, отразени в т.1 и т.4 на Възложителя съгласно Приложение 1; 5. Мостри – минимум по 1 (един) брой мостри от тиксо-ролка с цветен печат от предишни производства за технологични проби – отговарящи на изискванията посочени в Приложение 1. Мострата/ите да се представят в отделен плик, като за предаването им се състави приемо-предавателен протокол; 6. Подписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 6/; 7. Техническо предложение - изготвено съгласно образеца на техническо предложение /Приложение 4/; 8. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №5/; 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2014