Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Ивелин Славов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: i.slavov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на ,,Български пощи” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34351100, 34352100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за камиони


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

348 броя летни автомобилни гуми

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на стоката се извършва до БРСЦ на „Български пощи” ЕАД по представено от възложителя разпределение

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към поканата ( Приложение 1). Към офертата, участниците трябва да представят: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение 2); 2. Копие от документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Техническо предложение на участника изготвено по приложен към поканата образец (Приложение 3); 4. Ценово предложение (без ДДС), в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно образец на ценово предложение (Приложение 4); 5. Подписана и подпечатана декларация за приемане на условията на проекта на договор (Приложение 6);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 1.Предложена цена за 348 броя летни автомобилни гуми.Теглови коефициент – А1 = 80; 2.Предложен брой календарни дни за изплащане на фактурираните доставки.Теглови коефициент – А2 = 20; Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията Предложена цена за 348 броя летни гуми, без ДДС К1 – оценката се определя по формулата: А1 = 80 B1 = Cmin/Cn,където: K1min е най-ниската предложена цена в процедурата K1n е предложената цена от оценявания участник 80 е теглови коефициент Максималният брой точки по този показател е 80 Предложен брой календарни дни за изплащане на фактурираните доставки К2 – оценката се определя по формулата: А2 = 20 B2 = Cn/Cmax,където: K2max е най-дългия предложен срок в календарни дни за изплащане на фактурираните доставки 20 е теглови коефициент Максималният брой точки по този показател е 20 Където: Кn-показател за оценка на предложенията; Аn–тежест на критерия; Вn–присъден брой точки; Сn–предложение на участника; Сmin–минимално предложение на участниците в процедурата; Сmаx–максимално предложение на участниците в процедурата; Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния начин: K1 = А1 х В1 – предложена цена за 348 броя летни гуми, без ДДС – представлява произведението от съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предлаганата цена от съответния участник и теглови коефициент 80. K2 = А2 х В2 – предложен брой календарни дни за изплащане на фактурираните доставки – представлява произведението от съотношението между предложения брой календарни дни от участник в процедурата към предложения максимален брой календарни дни от друг участник в процедурата и теглови коефициент 20. Комисията класира участниците на база комплексна оценка, получена като сбор от стойностите на съответните оценки: КО /комплексна оценка/ = К1 + К2 Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 т. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (Ккомпл.) на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и след това оценките са еднакви, се пристъпва към публичен жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2014