Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно сервизно обслужване и програмно обезпечаване на апаратни средства, изграждащи системата за дистанционно управление и SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”, като услугата се състои в следното: предоставяне и поддръжка на програмни средства, изграждащи дистанционно управление и SCADA система; поддръжка на интернет връзка GSM/ GPRS / на Централната диспечерска станция Стара Загора, диспечерски център Казанлък, Централна помпена станция „Зимница“, Централна помпена станция „Ягода” и бъдещи обекти; поддръжка на база данни и архив на всички обекти; поддръжка на програмното обезпечаване и приложения на обектите; поддръжка на програмен продукт „SCADA-сървър GPRS-ALOP TCP/IP”; поддръжка на програмен продукт „SCADA-сървър GPRS WEB ViK St.Z.”, отсраняване на настъпили дефекти, ремонт или подмяна на повредените елементи /модули/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38820000

Описание:

Оборудване за дистанционно управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложение №1 /списък на обектите към изградената диспечеризация/, което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес в поле "Профил на купувача", обция "Публични покани". Посочените количества са прогнозни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Приложение № 1 /списък на обектите към изградената диспечеризация/.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Сума от цената за месечно абонаментно и сервизно обслужване за единица монтирано оборудване и цената за месечна поддръжка на предоставено програмно осигуряване. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на поръчката. 3. Начин на плащане: По банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след издаване на месечна фактура, в която задължително са посочени №, дата и предмет на договора. 4. Изисквания към изпълнителя на услугата: а/да осигури специалист, който да бъде на обекта до 24 часа след получаване на повикване от страна на възложителя; б/да установи причините и да отстрани възникналите на обекта проблеми до 8 работни часа, след първоначалното посещение на обекта. При необходимост да подмени дефектиралите елементи /модули/. в/да състави протокол за дефектирали елементи /модули/, в който да се опише причината за възникналият дефект в присъствието на представител на възложителя. г/да извърши тестове за годност на системата след всеки извършен ремонт. Тестът да се извърши в присъствието на представител на възложителя. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Административни сведения за лицето, което прави предложението; - Декларация подписана от представляващия участника, че извършването на услугата ще отговаря на изискванията на Възложителя. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия участника; - Срок за реакция, след получаване на повикване от страна на възложителя – посочен в часове; - Срок за подмяна на дефектиралите модули, след първоначалното посещение – посочен в работни часове; - Срок за валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2014