Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул. Георги Димитров № 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: director.global@brezovo.bg

Място/места за контакт: oba_brezovo@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?38.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на 300 броя контейнери за събиране на битови отпадъци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480 (FC03)

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет (За битови отпадъци )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

300 броя контейнери за събиране на битови отпадъци на обща стойност не по-висока от 65 999 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово, ул. Георги Димитров № 25

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и да бъдат специализирани фирми с предмет на дейност в областта на доставките на съдове за събиране на битови отпадъци. б) Кандидатите трябва да имат оборот от договори за доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на минимум 60 000 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС. в) Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци за последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя. Кандидатът трябва да е изпълнил на минимум един договор за доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци. д) Участникът да представи доказателства за съответствие на контейнери за събиране на битови отпадъци с европейските стандарти EN 840 или еквивалент e) Участникът да представи описание и задължителен снимков материал на предлаганите контейнери.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) се извършва по следните показатели: • Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 80 %; • Показател № 2 – „Гаранционен срок“ (Г) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 20 %; Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014